Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 25 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 10 arası kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1

  Title
  Sekizlik Üye
  Üyelik tarihi
  21.Austos.2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  62
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart BAÐLAMA HAKKINDA YANLIÞ BÝLDÝKLERÝMÝZ.

  1-Uzun Sap mý Yoksa Kýsa Sap mý?

  2-Uzun Sap mý öðreneyim yoksa Kýsa Sap mý Öðreneyim.?

  3-Kýsa Sap mý Alayým Yoksa Uzun Sap mý Alayým?

  4-Uzun Sap mý Kolay,Kýsa Sap mý Kolay?

  5-Önce Uzun sap mý vardý.Yoksa Kýsa Sap mý vardý?


  Sevgili dostlar,bu tür sorulara ne kadar da çok rastlýyoruz deðil mi? Evet hem de çok ama çok rastlýyoruz.Peki nedir bu iþin doðrusu?

  Öncelikle Uzun Sap,Kýsa sap þeklinde bir ayrýma gitmek asla doðru bir yaklaþým deðildir.Ancak ne yazýk ki böyle yanlýþ bir kaný giderek oluþmaya baþlamaktadýr.Peki nedir bu iþin doðrusu.?

  Ýþin doðrusu þudur.Baðlama çalanlarýn her iki baðlamayý da öðrenmek ve çalmak zorunluluðu vardýr.Evet bu asla bir tercih meselesi deðildir.Bu bir zorunluluktur.Þimdi þöyle bir örnekle konuya girelim.siz bir tanýdýðýnýzýn evine gittiniz ve muhabbet sohbet derken siz baðlama çaldýðýnýzý söylediniz.Bunu duyan ev sahibi size ya öyle mi bizde baðlamayý çok severiz evimizde bir baðlamamýz var ama bizden çalabilen kimse yok dedi ve yan odaya geçerek size bir Uzun Sap baðlama getirdi ve hadi bize bir þeyler çalýnda dinleyelim dedi.Siz orada ev halkýna ne diyeceksiniz.Þöyle mi diyeceksiniz “Yok ben Kýsa Sap çalýyorum,Uzun Saptan anlamam,götürün bunu.” Yada diyelim ki size Kýsa sap getirdiler O zaman da þunu mu diyeceksiniz “Yok ben Uzun Sap çalýyorum,Kýsa Saptan anlamam götürün bunu.” Peki böyle derseniz o an orada kýzarýp bozarmayacakmýsýnýz.Öyle ya siz baðlama çaldýðýnýzý söylediniz ev sahibi de bunu duyup size evinde bulunan baðlamayý getirdi elinize verdi þu an elinizde bir baðlama var ama siz çalamýyorsunuz.Þayet biz bunlardan birini çalýyor ama diðerini çalamýyorsak acaba biz Kendimize ne kadar “Ben baðlamacýyým.” Diyebiliriz.

  Siz sanýyormusunuz ki nur içinde yatsýn elinde hep Uzun Sap baðlama ile gördüðümüz Ali Ekber ÇÝÇEK’in,Kýsa Sap baðlamayý çalamadýðýný.Tabiki Hayýr.Çünkü rahmetli Ali Ekber ÇÝÇEK,Uzun Sap baðlamayý mükemmel çaldýðý gibi Kýsa Sap baðlamayý da ayný güzellikte çalan üstadlarýmýzdandý.Ancak siz onu hep Uzun Sap baðlamasý ile gördüðünüz için belki bu þekilde düþünüyor olabilirsiniz.

  Bir baþka örnek verelim.Baðlama üstadlarýndan biri sahneye çýktý.Bu Erdal ERZÝNCAN olabilir, Arif SAÐ olabilir,Musa EROÐLU olabilir veya sahneye çýkan herhangi bir ünlü baðlama üstadý olabilir.Siz hiç þöyle bir þey düþünebiliyormusunuz. Ya da aklýnýzdan geçirebiliyormusunuz ? O an sahneye bir Uzun sap baðlama getirildiðini düþünelim.Erdal ERZÝNCAN’a verildi veya Arif SAÐ’a veya Musa EROÐLU’na veya ünlü baðlama üstadlarýmýzdan herhangi birinin eline verildi.Onlarýn "Yok abim ya,ben Uzun sap çalmasýný bilmiyorum.Bana Kýsa Sap getirin." veya "Yok ben Kýsa Sap çalmasýný bilmiyorum.Bana Uzun Sap getirin." diyebileceklerini hiç hayal edebiliyormusunuz.?

  Böyle bir þey asla mümkün deðil.Çünkü bizim ellerinde Kýsa Sap gördüðümüz veya ellerinde Uzun Sap gördüðümüz bu Baðlama üstadlarýmýz her iki baðlamayý da ayný mükemmellikte ve güzellikte çalan insanlardýr.Sakýn kimse þöyle bir yanýlgýya düþmesin.Elinde hep kýsa sap gördüðünüz bu üstadlarýn,Uzun Sap çalamadýklarýný veya elinde hep Uzun sap gördüklerimizin Kýsa Sap çalamadýðýný.Ya da þunu biliyormusunuz,Erdal ERZÝNCAN’ýn ayný zamanda Uzun Sap Baðlamýyý da Mükemmel çalan bir üstad olduðunu Ayný Þekilde Arif SAÐ’ýn,Musa EROÐLU’nun ve diðer baðlama üstadlarýnýn hepsinin her iki baðlamayýda mükemmel bir þekilde çaldýklarýný.Sanýrým biliyorsunuzdur.Bu üstadlarýn eline ister Uzun Sap verin Ýster Kýsa Sap verin,ister divan saz verin,isterse Cura verin bunlar için hiç farketmez hepsini ayný mükemmellikte çalarlar.Ýþte zaten onlarý üstad yapan da bu özellikleridir.

  Peki deðerli dostlar, bizler neden her ikisini de çalmayalým.Bizleri korkutan þey nedir? Uzun Sap baðlamanýn sadece 4 perde fazla olmasý mý bizleri korkutuyor.Yoksa Kýsa Sap baðlamanýn sadece 4 perde eksik olmasý mý? Yani birinin 19 perde,diðerinin ise 23 perde olmasý ve aralarýnda sadece 4 perde fark olmasý bunlarý sizce çok mu birbirlerinden ayrý dünyalar haline getiriyor.Gerçekten bilindiði gibi Uzun Sap baðlama ile Kýsa Sap baðlama birbirlerine çok uzak ve birbirinden çok farklý þeyler mi? Yoksa aralarýnda þeklen bir iki farklýlýk dýþýnda iþleyiþ felsefesinin,mantýðýnýn ve sistematiðinin ayný olduðu þeyler midir?

  Bu yersiz korkularýn temelinde yatan gerçek nedir.? Bu konu araþtýrýldýðýnda rahatlýkla anlaþýlýyor ki aslýnda “Ben Kýsa Sap çalamam.” diyenlerin gerçekte eline hiç Kýsa Sap baðlama almadýklarýný,bu kiþilerin eline bir Kýsa sap tutuþturup ona þöyle bir iki dakika bir þeyler öðrettiðinizde ise “Aaaa,ya hiçte korktuðum gibi bir þey deðilmiþ vallahi.” Dediklerini,ya da “Ben Uzun Sap çalamam.” Diyen birinin eline Uzun Sap Baðlama vererek birkaç dakika ona bir þeyler öðrettiðinizde o da “Aaaa,ya hakikaten hiç korktuðum kadar yokmuþ.” dediklerini.Ýsterseniz sizlerde deneyin.Uzun Sap baðlama çalan bir arkadaþýnýzýn eline Kýsa Sap baðlamýnýzý verin ve onun Uzun sapta çaldýðý bir türküyü siz Kýsa sapta çalmasý için birkaç dakikanýzý harcayýn,bu kiþinin sadece birkaç dakika içerisinde o türküyü kýsa sapta çalabildiðine gözlerinizle þahit olun.Ayný yöntemi bu kere Kýsa Sap çalan bir arkadaþýnýzda deneyiniz þüphesiz yine ayný sonuçla karþýlaþtýðýnýzý göreceksiniz.

  Bu konuda bir baþka polemik ise “Önce Uzun Sap mý vardý yoksa Kýsa Sap mý vardý” Bunlardan hangisi üvey evlat ? Hangisini benimseyelim? Hangisini sevelim,hangisini kovalým?

  Sanýrým bu þekilde polemik yapanlara þu soruyu sormak gerekiyor. Kýsa Sapý Fransýzlar,Uzun Sapý da Amerikalýlar mý icat etti.? Bu þekildeki polemiklerin ise hepten yanlýþ olduðunu öncelikle belirtelim.Çünkü öncelikle bu enstrümanlarýn uzunu veya kýsasý veya önce hangisinin var olduðunun hiçbir öneminin olmadýðýnýn,önemli olanýn ise bu enstrümanlarýn tamamen bizim öz Milli Kültürümüzün bir gereði ve sonucu olarak ortaya çýktýðýný, Deyiþlerimizin,semahlarýmýzýn,barak havalarýmýzýn,türkülerimizin çeþitliliði,otantiði,farklýlýðý yöresel tavýr ve düzenlerimizin,makamlarýmýzýn,usullerimizin bir gereði ve zorunluluðu karþýsýnda ortaya çýkmýþ olmalarý ve her ikisinin de ayrý ayrý öneme ve deðere sahip olduklarýdýr. Diðer taraftan Ne Uzun Sap Kýsa Saptan Kolay öðrenilir.Nede Kýsa Sap Uzun Saptan kolay öðrenilir.Biri diðerinden asla kolay deðildir.Her Ýkisi de ayný emeði,ayný çabayý,ayný disiplini,ayný azmi,çalýþmayý ve zamaný gerektirir.


  Sonuç olarak dostlar,bizler hem uzun sap baðlamayý hem de kýsa sap baðlamayý öðrenip çalmak zorundayýz.Eðer Bunlardan birini çalýyor,diðerini çalamýyorsak hiç kusura bakmayalým bizler kendimize “Ben baðlamacýyým” diyemeyiz.Zaten Baþkalarý hiç demez. 2. #2
  silver3140 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  27.Ekim.2010
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Ynt: BAÐLAMA HAKKINDA YANLIÞ BÝLDÝKLERÝMÝZ.

  evt bunlar dgru evvla ýnþallah temelýný ogrenelým elmýzý kolumuz bý alýþsýn býzde býlelým ký bý tanesýný calabýlecýgmý gorelým sonra dýgerýný ýstemskte bý dürtü býzý buna zorlayack

 3. #3

  Title
  Moderator
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1,620
  Tecrübe Puanı
  52

  Standart Ynt: BAÐLAMA HAKKINDA YANLIÞ BÝLDÝKLERÝMÝZ.

  ya ne kadar güzel anlatmýþsýn kardeþim.inan sanki bir gazetede pazar ekinde sevgdiðim bir konuyu okumuþ gibiyim.eline emeðine saðlýk. uzun sap çalamýyorum belki ama uzun sap baðlama verseler hemen kýsa sap akort yapar kýsa sap düzeninde çalarým heralde.:)

 4. #4
  inan58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Üyelik tarihi
  01.Kasm.2008
  Nereden
  Berlin
  Yaş
  48
  Mesajlar
  2,503
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: BAÐLAMA HAKKINDA YANLIÞ BÝLDÝKLERÝMÝZ.

  SERO49 eline diline saglik..
  Cok güzel ve farkli yazilarinla foruma ayri bir renk katiyorsun.
  Mehmedin dedigi gibi severek okudugum köse yazarlarimizdansin :)

  Lütfen Konulara "tsk" "tesekkürler" "sagol" gibi iki kelimelik yorumlarin yerine BUTTONU´ nu Kullanin
  ____________________________________

  Gold Üyelik hakkinda bilgiler icin TIKLAYIN

 5. #5

  Title
  Sekizlik Üye
  Üyelik tarihi
  21.Austos.2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  62
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Ynt: BAÐLAMA HAKKINDA YANLIÞ BÝLDÝKLERÝMÝZ.  Sevgili Mehmet7 Hocam ve Sevgili Ýnan58 hocam, aslýnda ben sizlerin yanýnda çýrak kalýrým.Ama ben kendime hep sizi örnek alan biriyim.Sizin Yolunuzdan ve izinizden gitmeye devam ediyorum.Bu konularda siteye katkýda bulunabiliyorsam ve bunu sizler gibi deðerli abilerimin aðzýndan duymak inanýn ki beni ayrý bir sevindiriyor ve mutlu ediyor.Öncelikle ben þunu bilir ve þunu söylerim.

  "Halka hizmet etmek,hakka hizmet etmektir. Bu yüzden ben herkese elimden gelen her yardýmý yapacaðým ve bildiklerimi asla kendime saklamayacaðým hemen paylaþacaðým.Çünkü bilgi paylaþtýkça çoðalan bir þeydir.Bu yüzden ben herkese diyorum ki lütfen bildiklerinizi paylaþýnýz.Çünkü burada hepimiz ayný amaca hizmet ediyoruz.Sizlere selam ve saygýlarýmý sunuyorum.Ayrýca baþta Erdal ÝBÝLÝ hocamýz olmak üzere Mehmet7 Hocamýn,Ýnan58 Hocamýn ve tüm Sazkursu.Com ailesinin Yeni Yýlýný en içten ve en samimi dileklerimle kutluyor,2011 Yýlýnýn herkese saðlýk,huzur,barýþ ve mutluluk getirmesini diliyorum.

 6. #6

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  22.Mart.2010
  Yaş
  25
  Mesajlar
  20
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  eyw diline saðlýk da güzel kardeþim herkezin bi tarzý zevki war ben milet uzun sap seviyor veya kýsa sap diye onlarýz zevkine yönelmem kendi zevkim doðrultusunda öðrenirim milletin ne dediði önemli deil musa eroðlu erdel erzincan vs. sanatçýlarý beðenmiyenler dahi war sen zevkini sanatýný yaparsýn hoþuna giden seni dinler yüceltir ama sen dinleyicilere kendini beðendirmek veya övdürmek istiosan zaten o yapýlan biraz ticarte dökülür.

 7. #7

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  11.Mays.2011
  Nereden
  nederland
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart yanlis bildiklerimiz

  degerli dostum yazini okudum ve bu yazziyi cok sakincali buluyurum ve hemen burdan kaldirmani rica ediyorum. uzun baglamayla kisa baglama arasindaki farki biri birinden 4 perde uzun diye ayirdeden biri olarak zaten ancak boyle bir yazi yazabilirsin. kesinlikle arastirmadan sadecce kendi hayal gucune dayanarak yazi yazmissin ve yeni baslayan arkadaslari yanlis yonlendiriyorsun. kisa ve uzun baglama arasindaki fark perde eksikligi yada fazlaligiyla ayirt edilmez, akort sistemi ve calim teknikleriyle ayirdedilir. bir baglamaci sadece birini calabilir ve bir yorede ustalasir. geri kalanlarida elbette calabilir ama calma zorunlulugu yoktur. neden misafirlikte calamadigi baglama olmayinca insanlar kizaracak bozaracakmis?. normali zaten odur. calamadigini calamiyacaksin zaten. geri yollucaksin. baglamacilik boyle olmaz. ustalardan ornek vermissin. sen hic o insanlari takip etmiyormusun. o insanlar kendilerini nerde gelistirmislerse onu calarlar. evet aliekber cicek kisa baglama arif sag uzun baglama calar. dogru. belli bir muzik birikimine sahip insalar elbette calarlar. bende calarim. ama sadece birinde gelistirirsin kendini. sen bi konya tavrini arastir. bir konyalimi daha iyi calacak konya turkusunu arif sag mi? aliekber cicek bi bozlak acis yapsin ne derece saglikli olacak. yada neset ertas bir kisa baglamayla deyis calsin bakalim. nerde gorulmus boyle birsey.... hic boyle birse y olur mu. hangi kitap yaziyor boyle birseyi. sen bunlari iyice birdaha dusun bence. senin kafanda gecen sey su. ben kisa caliyorsam hepsini calarim. evet calarsin. hama hicbiride biseye benzemez. hepsini ayni teknikle calarsin yada kismen orta sevye... yada soyle soyleyim sana. sana mandolin versek. sadece notalarin yerini soylesek hemen baglamada caldiklarini ordada calabilirsin. bu cok zor bisey deil. ee simdi sen mandolindemi calabilirsin??? senin mantigin kisa ve uzun icin bu sekilde calisiyor. ama aralarinda ucurumlar var. tesekkur ediyorum....

 8. #8

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  11.Mays.2011
  Nereden
  nederland
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart yanlis bildiklerimiz

  yani amacim seni burda zorduruma dusurmek degil, yanlis anlama. ama yanlis bildiklerimiz demissin ama sen yanlis dusunuyorsun. bi dusun. bi alevi kokenli bir insan nasil bozlak calsin, malatyada sivasta deyislerle buyuyen bir insan nasil zeybek calabilir? kimse calamazmi ugrasan herkes calabilir. omrunu koyarsin ortaya calarsin.ok. ama calamamak ayip degildir. calamyana ben baglamaci demem demek nekadar yanlis birsey? calamazssak kizaririz bozariris vs. bunlar son derece yanlis. cunki dogrusu o. sadece birini calacaksin...

 9. #9
  inan58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Üyelik tarihi
  01.Kasm.2008
  Nereden
  Berlin
  Yaş
  48
  Mesajlar
  2,503
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Alıntı sazci76 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  degerli dostum yazini okudum ve bu yazziyi cok sakincali buluyurum ve hemen burdan kaldirmani rica ediyorum.
  Bence özellikle kalmasi gereken bir Makale bu
  (her ikinizin yazisini kastederek diyorum)

  Sazci76 Hakli oldugun yerler var ama Sero49 un da hakli oldugu yönleri var. Fikirlere saygimiz vardir . Bence her ikinizinda yazisinin farkli bir degeri ve farkli bir güzelligi vardir.
  Bunlari tek tek siralamak bu dogru bu yanlis demek ancak benim Sahsi fikrim olur. Her iki yaziyida okuyan kendisine pay cikaracak yerleri vardir elbette.

  Daha dün yasadigim bir konu:
  Türkiyeden bir misafirim vardi.
  Bir türküyü önce kisa sap ile caldim , daha sonra ayni türküyü uzun sap ile caldim. Kisa sapla caldigimi cok begendi , Uzun sap ile caldigimda "cok yavan (sade) oldu, sanki TRT sanatcilarinin caldigi gibi oldu Kisa sap ile daha güzel oldu" dedi.
  Hemen arkasina baska bir türküyü yine Önce kisa sonra uzun ile caldim, bu sefer uzun ile caldigim daha cok hosuna gitti .. Calinan eserin veya türünün etkisi cok büyük ve Yorumlamada farkliliklar ister istemez olmaktadir, Ben (veya Bizler) profosyonel degiliz özellikle ben Yurdumun 4 bir küsesinin farkli tavirlarini icra edip calmak isterim .. örnegin "Al yazmalim" ezgisi cura ile ayri biz güzeldir. Ne uzun nede kisa o bilindik tadi vermez.

  Ama birisi sadece bozlak calmak ister veya sadece Semah calamak ister ...
  Dolayisi ile digerine ihtiyac duymayabilir hatta sevmeyebilir onada saygim vardir ..

  FARKLILIKLARIMIZ ZENGiNLiGiMiZDiR

  Lütfen Konulara "tsk" "tesekkürler" "sagol" gibi iki kelimelik yorumlarin yerine BUTTONU´ nu Kullanin
  ____________________________________

  Gold Üyelik hakkinda bilgiler icin TIKLAYIN

 10. #10

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  03.Haziran.2011
  Yaş
  23
  Mesajlar
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  aðzýna saðlýk baþtan sona kadar okudum

Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Cura hakkinda
  Konu Sahibi dincerim Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2011, 04:28
 2. Ardic saz hakkinda yardim
  Konu Sahibi justaspike Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Haziran.2010, 10:39
 3. SİTE HAKKINDA...
  Konu Sahibi Kültür-Dostu Forum SITEMIZ HAKKINDA GÖRÜSLERINIZ
  Cevap: 55
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2009, 17:09
 4. SIBELUS HAKKINDA
  Konu Sahibi nefi Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Ocak.2008, 18:48
 5. Erkeklerin Kadinlar Hakkinda Bilmedikleri
  Konu Sahibi buse Forum YASAM
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Aralk.2006, 10:06

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •