Toplam 2 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 2 arası kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Ney

 1. #1

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  02.Eyll.2010
  Yaş
  20
  Mesajlar
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Ney

  Arkadaþlar Türk Musîkîsinin temel 5 aletinden birisi olan Ney ile ilgili konu görmedim ve sizlerle çaldýðým ensturmanýn bilgilerini paylaþmak istedim.

  Ney,Farsçada Kamýþ anlamýna gelen Na ve ya Nay'ýn Türkçeleþip kibarlaþtýrýlmasý sonucunda oluþmuþtur.Ney kamýþtan yapýlýr.Neyin kamýþtan olmasýna ait bir çok rivayet olmasýna raðmen bir rivayet vardýr ki neden ney'in dinsel bir çalgý olduðunu ve kamýþtan olduðunu anlatýr...:
  Hz.Ali(a.s) ve Hz.Muhammed(s.a.v.) birgün yalnýz oturmakta ve konuþmaktadýrlar:

  ------Ya Resullah!Sen Allahý Nasýl Bu kadar çok seversin?Der Hz.Ali
  ------Ya Ali!Bunun adý Ýlahî aþktýr.,der Hz.Muhammed
  Hazreti Ali Ýlahi Aþkýn Sýrrýný Öðrenmek Ýster.Hazreti Muhammed ise bu sýrrý karýsýna bile söylememesi gerektiðini Hz. Ali'ye söyleyerek Hz Ali'nin bu yükü kaldýrýp kaldýramayacaðýný sorar.Hz Ali kaldýrabileceðini söyler.Hz.Muhammed de yer,gök bile duymasýn diye Hz.Ali'nin Kulaðýna Eðilir ve bu sýrrýný ona fýsýldar.Aradan Aylar Geçer.Bu sýr Hz.Ali'nin üstüne büyük bir yük olmuþ kelimenin tam anlamýyla içi þiþmiþtir fakat derdini anlatabileceði kimse yoktur.Birgün kendini kaybeder de bu sýrrý açýklarým diye kendini çöle vurur.Çölde ilerlerken kör bir kuyu bulur ve içine iç geçirir yani iç geçirirken çýkardýðýmýz ses "huuuuuu".Sizde bu sesi deneyebilirsiniz.Kör kuyu bile bu sýrrý taþýyamaz ve dolar taþar.Taþarken kör kuyudan çýkan suyla bir nehir oluþur.Allah tarafýndan su kuyudan baþkasýna taþmasýn diye nehrin kenarýnda 9 boðumluk kamýþlar yetiþir ve suyu sabit tutar.Gel zaman git zaman çobanýn biri bu kamýþlardan koyunlarý gütmek üzere kamýþlarý koparýr.Ve sýrasýyla bir delik iki delik açar.Açtýkça güzel ve insaný tam anlamýyla aðlatan bir ses çýkarýr.Çünkü ney ÝLAHÝ AÞKIN SIRRINI ANLATIR.Hz.Muhammed de Ney'in çýkardýðý ilahi aþkýn sesini fark eder ve ney o günden bu güne popülerliðini yitirmemiþtir .

  Ney yapýlacak kamýþýn dalýnda kurumuþ her biri en fazla 4 parmak kalýnlýðýnda olan,9 boðuma sahip olmasý gerekir.Eðer dalýnda kurumamýþ olursa neylik kamýþ 1 sene yaz sýcaðýnda beklemelidir.14 çeþit ney mevcuttur

  Ney Çeþidi Karar Perdesi (Osmanlý musýkisi) Karar perdesi (Batý musýkisi) Ortalama Boyu aþaðýdaki tabloda yer alýr...
  Bolahenk Nýsfiye Hüseyni Mi 520 mm
  Bolahenk-Sipürde Mabeyni Hisar Mi bemol 550 mm
  Sipürde Ney Neva Re 580 mm
  Müstahsen Nim Hicaz Do diyez 620 mm
  Yýldýz Ney Çargah Do 665 mm
  Kýz Ney Buselik Si 710 mm
  Kýz-Mansur Mabeyni Dik Kürdi Si bemol 745 mm
  Mansur Ney Dügah La 780 mm
  Mansur-Þah Mabeyni Zirgüle La bemol 820 mm
  Þah Ney Rast Sol 860 mm
  Davud Ney Irak Fa diyez 910 mm
  Davud-Bolahenk Mabeyni Acem Aþiran Fa 970 mm
  Bolahenk Ney Hüseyni Aþiran Mi 1 m 40 mm

  Kýz ney ve mansur ney en çok kullanýlan ney çeþididir.Bir neyzen insandaki ses uyumunu saðlamasý için 14 çeþit neye sahip olmalýdýr.7 tanesi do-re-mi-fa-sol-la-si neyleri de bir neyzeni idare edebilir.Ney saf kamýþtan olduðu için hiçbir mekanizma kabul etmez.Ney'in nasýl çalýnacaðýný bilmeyen bazý acemi neyzenler neye blok flüt üfler gibi üflerler.Oysa Ney'de(yan flüt ve Kaval'da) Blok Flütteki Gibi ses çýkarma mekanizmasý yoktur.Bu yüzden neyden ses çýkarmak 1 saatte olabileceði gibi 1 aydan 3 ay'a hatta 6 aya kadar çýkabiliyor.Ses Çýkarmak konusu bitince sorun,notalarý doðru basmaya gelir.Bazý neyzenler isteðe baðlý olarak re do si la sol sesini 1 sene çalýþýrlar.Mi fa ince sol ince la sesleri ise 2. üfleme aþamasý(kademesi)denilen bir süre içerisinde çalýnýr.Bu nefesin þiddetinin artmasý ve dudaðýn daha çok büzülmesiyle elde edilir.

  NEY TUTUÞ POZÝSYONLARI
  Ney tutuþ pozisyonlarý insandan insana deðiþir.Tutuþ pozisyonuna göre ney alýnmalý ve o kullanýlmalýdýr;
  SOL POZÝSYON

  Sol el arka ve öndeki ilk 3 deliði sað el ise alttaki 3 deliði kapatýr.Bu pozisyon sað eliyle yazý yazanlar,yani saðlaklar içindir.

  SAÐ POZÝSYON

  Sað El Arka ve ilk 3 deliði kapatýr.Sol el ise alttaki 3 deliði kapatýr.Bu pozisyon sol eliyle yazý yazanlar;yani solaklar içindir.

  NEY'DE PERDELERÝN DEÐERLERÝ

  Nota bilmedenmüzik çalmak bir hayaldir.Tablo üzerindeki notalarý internetten araþtýrabilirsiniz ama þu an en ney üzerindeki perdelerin temsil ettiði notalarý görelim

  Ney'in daim suretle 2.,5. ve arka deliði kapanmalýdýr.

  2.,5.ve arka delikler kapalýyken aldýðýnýz ses Avrupa Müziðinde Re,Türk Müziðinde NEVA'yý temsil eder.
  1,2 ve 5.delikler kapalý þekilde Avrupa Müziðinde Do,Türk Müziðinde Çargah'ý elde eddersiniz
  1,2,3 ve 5.delikler kapalý þekilde elde edilen ses Avrupa Müziðinde Si,Türk Müziðinde Segah'ý verir
  1,2,3,4,5.delikler kapalý þekilde Avrupa'da LA,Türk Müziðinde Dügah'ý Elde edersiniz.
  Tüm delikler kapalý þekilde Avrupa'da Sol,Türk Müziðinde Rast'ý elde edersiniz.

  NEY'DE ARIZALI SESLER

  Ney'de arýzalý ses dediðimiz notalarýmýz vardýr.Bunlar ilk aþamada;
  Arka ve sadece 1. delik kapalý þekilde elde edeceðiniz ses Nim-Hicaz Sesidir.
  Alttan iki delik açýk þekilde elde edeceðiniz ses ise Si bemol-Kürdi Sesidir..

  Neye baþlamak istiyorsanýz size tavsiyem bir plastik kýz ney almanýzdýr.Kendinize þöyle þart koyun:"Ýlk parçamýn çalýndýðý gün bir ney alacaðým".Plastik neyler 20 tl ile 40 tl arasýnda deðiþebiliyor.Kamýþ ney almamanýzýn sebebi þudur:Neye üfleme aþamasýnda býrakan çok insan vardýr.paranýz en azýndan boþa gitmesin.

  Biraz yardým etmeye çalýþtým arkadaþlar umarým yardýmcý olabilmiþimdir.Alýntý deðildir kendim yazdým
 2. #2

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  01.Aralk.2009
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Ynt: Ney

  valla raci dost çok bilgilendirici ve ciddi araþtýrma yapmýþ ve çok bilgilisin bu konuda belli,tebrik ediyorum seni.benimde bi kaç yýl önce aldýðým bi neyim var lakin büyük üzüntü içinde söylüyorum hala ses çýkarabilmiþ deðilim.

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •