Üniversitenin hazýrlýðý yeni bitmiþ, yaz tatiline girmiþtim. Hem evde sýkýlýyordum hem de içimde bir enstrüman çalma isteði vardý. Öyle çok fazla halk müziði filan da dinlemezdim ama baðlamaya baþlayayým dedim. Kardeþimi ve bir arkadaþýmý da ikna ettim ve üçümüz internetten bulduðum bir hocadan ders almaya baþladýk. Hocam uzun sap çaldýðý için biz de uzun sap ile baþladýk. 2-3 ay devam etti öyle. Sonra okullar açýldý ve istanbula geldim. Hemen burada da buldum bir yer ve devam ettim derslere. Bir yandan da sürekli halk müziði dinlemeye baþlamýþtým. Türkülerin ezgileri daha çekici gelmeye baþladý kulaðýma.
Yeni hocam biraz orhancý olduðu için Orhan Gencebay dinlemeye baþladým bir yandan. Önceden hiçbir parçasýný bilmezken bayaðý bir parçasýný ezberledim artýk
Þimdi 3 sene olmuþ ve çok þükür istikrarý bozmadým.Baðlamayý elime almadýðým gün yoktur. Artýk en azýndan kendimi dinletecek kadar çalabiliyorum