KISA SAP BAGLAMADA KARAR SESLERÝ NASIL ELDE EDÝLÝR...
38–40 cm tekne boyu olan Baðlamalarda sadece LA-SÝ-DO-DO# karar sesleri elde edilir:
1-SÝ-karara akorda edilir-MÝ-LA-SÝ þeklinde, bu þekilde akordu yapýlan kýsa baðlamanýn 4.Perdesine kelepçe takarsan RE karar sesi elde edilir.
2-Yine kýsa sap baðlamamýz karar akontunda iken 7. Perdeye kelepçe takarsak MI karar sesini elde etmiþ oluruz.
3-DO karara baðlamamýz akortlu iken yani F-A#-C þeklinde iken;
4.perdeye kelepçe atarsak DO# karar sesini elde etmiþ oluruz, yine ayný akorda iken baðlamamýz 7.perdeye kelepçe atarsak FA karar sesini elde etmiþ oluruz.
8- Yukarýdaki bahsettiðim konulara istinaden sadece baðlamamýzýn 30–40 cm tekne boyu olanlar için, baglamamýzýn alt telini boþta FA# yaparak orta ve üst telleri ona göre akortlar ve baðlamamýzýn bu akorda göre 4.ve 7. Perdelerine kelepçe taktýðýmýzda deðiþik karar seslerini elde etmiþ oluruz. Sevgili can dostlar Lütfen FA# þeklinde boþta alt teli kulaktan çekmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu ses baðlamamýzýn alt tellerinin en son çekilebileceði sestir. Aksi takdirde telimiz kopar. Birde bu ses için piyasada alýnan her el bu akort için gerekli yükü çekmez. Ben yalnýzca alt telleri yýlmaz saz evinden aldým 6–7 adet gayet güzel akort ediliyor. Diðer teller için sorun deðil. Musa Eroðlu Hocamýz “Nalýn Dilber” türküsünü bu akorttan çalýyor. Sizlere naçiz hane tavsiyem özellikle alt teli FA# þeklinde akort edecekseniz lütfen akort cihazý kullanýn. Þimdilik, emekli Ýngilizce öðretmeniniz olarak, sizlerle kesin doðru bildiðim bilgileri paylaþmaktan mutlu olurum. Hepinize baþarýlar dilerim.
Nurettin GÜNDOÐMUÞ