Toplam 10 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 10 arası kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  ilterdurmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  VIP Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Nereden
  Istanbul
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1,255
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Halk Müziði'nin en önemli özelliklerinden birisi de yörelere has söyleniþ ve çalýnýþ biçimleridir. Baðlama ile yörelerin tezene özelliklerini çalmaya, o yörenin tavrý denilmektedir. Bu tavýrlar tezene kullanýmý ile ilgilidir. Yani tezenenin alttan vurulmasý, üst tele taktýrma, senkoplu çalýþ gibi özellikleri olan bu tezene çeþitlerine, kýsaca tavýr diyeceðiz. Tavýrlar birkaç küçük ayrýntý ile birbirlerinden ayrýlmaktadýrlar. Bu ayrýntýlarýn en önemli göstergesi ise görsel olmalarýdýr. Yani tezenenin yukarýda veya aþaðýda bitmesi gibi. Fakat genelde baðlamada kullanýlan tavýrlar, yörelere göre özellikler taþýmalarýna raðmen, bazen bir tavýr içinde diðer tavýrýn mýzrabýný da görmek mümkündür. Örneðin: Kayseri tavrý sürmeli tezenesi ile birkaç senkoplu tezeneden ibarettir. Ayný örneði, Konya tavrý için de verebiliriz. Zeybek tavrýnýn sonuna, baðlamanýn üst telinin taktýrýlmasý ile Konya tavrý oluþturulur.

  Görüldüðü gibi tezene vuruluþlarýnýn ayrýlmasý veya birleþtirilmesi tavýrlarýn zenginleþmesi açýsýndan önemlidir.

  Bunun yanýnda bir tavrýn yalnýzca bir tezene ile çalýnamadýðý zamanlarda ise; o tavrýn ikinci veya üçüncü varyasyonlarý ortaya çýkar. Örneðin Zeybek tavrýný tek bir tezene ile anlatmak güçtür. O yüzden bir tezene çeþidi esas alýnýp, ondan üretilenlerle beraber zeybek tavrý oluþmaktadýr.
  Tavýrlarýn doðru icrasýný yapabilmek için gerekli olan bir baþka önemli nokta da, baðlamanýn düzenidir. Düzenin farklý olmasý tavrýn gerektiði þekilde kullanýlmasýna imkan saðlamayabilir. Bu yüzden herhangi bir yörenin türküsü icra edileceði zaman öncelikle akordu ve daha sonra türkünün tavrý ile çalýnmasýna dikkat edilmelidir .
  Bugün türkülerin icrasýnda kullanýlan baþlýca tavýrlar þunlardýr:

  1. Zeybek Tavrý
  2. Konya Tavrý
  3. Silifke Tavrý
  4. Azeri Tavrý
  5. Sürmeli Tavrý(Yozgat tavrý)
  6. Kayseri Tavrý
  7. Karadeniz Tavrý
  8. Aþýklama Tavrý
  9. Karþýlama
  10. Ankara Tavrý
  11. Teke Tavrý

  Bu tavýrlarýn uygulanýþý esnasýnda tezenenin kullanýlýþýnýn dýþýnda parmaklara da görevler düþmektedir. Örneðin sürmeli tavrý mýzrabý atýlýrken kýstýrma denilen bir hareket yapýlýr. Bu hareket herhangi bir sesten onun yarým veya tam ses altýna veya üstüne çarpma yapmak için kullanýlýr. Bunun icrasý sýrasýnda o seslere parmak vurarak yapýlmasý en doðrusu olmasýna karþýlýk, bunu yapamayanlar kýstýrma hareketini kullanarak o sesleri çýkarmaya çalýþýrlar. Tabii sesler net ve temiz olmaz. Örneðin sürmeli tavrýnda da sesinden re sesine bir çarpma yapýlacaðý zaman:

  olmasý gerekirken, kýstýrma hareketi ile, birinci parmaðýn do sesine,üçüncü parmaðýn da ayný tel gurubundaki re sesine ayný anda basmasý, re do seslerinin bir arada çýkmasýný saðlamaktadýr.

  Do ve re seslerini ardarda çok çabuk duyurmayý amaçlayan bu sistemdeki özellik, parmakla ilgilidir. Parmaklarým gerektiði kadar hýzlý çalýþtýramayanlar ise, yukarýda görülen kýstýrma hareketi sonucu o ses kümesine yakýn bir ses elde ederler. Tabii ki amaç duyurulmasý gereken seslerin net ve temiz olmasýdýr .
  Buradan tavýrlarýn icrasýnda tezenenin gerekliliði yanýnda parmaklarýn da büyük rolü olduðunu görmek mümkündür.

  Tavýrlarýn kaðýt üstündeki yazýmý tezenenin gösterimi ile yapýlmaktadýr. Biz de burada tavýrlarý bu þekilde göstereceðiz.


  1. Zeybek Tavrý

  Zeybek tavrý biri temel olmak üzere, 4 ayrý tezene kümesi ile gösterilir.
  2. Konya Tavrý

  Konya tavrýnýn en önemli özelliði, baðlamanýn en üst tel gurubuna (sol sesine) taktýrma yöntemidir. Bir zeybek tezenesinden sonra yukarý doðru sol teline taktýrmadan ibarettir.
  Bu tavrýn icrasý sýrasýnda hemen her nota kümesinin veya tavrýn uygulanacak olmasý, gerekmeyen yerlerde de sol sesinin çýkmasýna neden olmaktadýr. Bunun önlenebilmesi için, yukarý tele taktýrým esnasýnda o tel üstünde ve notada yazan seslerin 5. parmakla alýmý mümkün olanlarýnýn alýnýp, türkü seslerini daha net çýkmasý saðlanabilir. Bu iþ için 5. parmaða önemli görevler düþmektedir.

  3. Silifke Tavrý

  Duyum olarak zeybek tavrýnýn aynýdýr. Fakat görsel olarak zeybek tavrýnýn yön itibarý ile tam tersidir. Silifke yöresi türkülerinin metronomunun hýzlýlýðý nedeni ile genellikle alt tel kullanýlarak icra edilir.

  Burada hemen bütün tavýrlarýn tezene vuruþlarýnda ilk baþlangýç vuruþlarýnýn üstten aþaðýya doðru olmasý gerektiðini ifade edelim.

  4. Azeri Tavrý

  Azeri tavrý tezenesinde genellikle alt tel kullanýlarak icra edilir. Karþýlama ve Silifke tavýrlarýna benzemesine karþýlýk, vuruþlarýn süratleri açýsýndan farklýlýk gösterir. Karþýlama mýzrabýnda ilk vuruþ üst ve orta tellerin taranmasýndan sonra, tezene alt telde hareketini tamamlar. Azeri tezenesinde ise bu çalýþ yalnýzca alt telde gerçekleþtirilir.

  5. Sürmeli Tavrý (Yozgat Tavrý)

  Sürmeli tavrýnýn en önemli özelliði, okuyucularýn hançereleri ile çýkardýklarý seslerin baðlamaya yansýmasýdýr. Bu da baðlamada ancak tirillerle mümkündür. Yukarýda da belirttiðimiz gibi baðlamada tirilleri çarpma ile yapamayan bazý saz sanatçýlarý, bu iþi kýstýrma hareketi ile yapmaktadýrlar. Tiril yapmak, bir notanýn önündeki veya arkasýnda ki seslere çok hýzlý þekilde çarpma yapmak demektir. Tabii çarpma alýnacak ses o ezginin tonal yapýsý ile doðru orantýlýdýr. Türkülerin notalarý yazýlýrken bazý sürmeli tavrýnýn iþlenmesi gereken yerlerde (tr) iþareti ile bu tavrýn uygulanmasý gerektiði anlatýlmak istenilmiþtir.


  6. Kayseri Tavrý

  Kayseri tavrý, sürmeli tezenesi ile birlikte bazý seslerden önce genellikle 32'lik seslerle beraber, sað elin baðlama göðsü üzerinde bir daire çizilmesi ile uygulanýr. Bazý nota cümleleri tirilli, bazý notalar esli çalýnarak oluþturulan Kayseri tavrýnýn en önemli özelliði, esli notalarda tezenenin bir daire çizerek bu iþlemi görmesidir.

  7. Karadeniz ve Rumeli Tavrý

  Bu iki yörenin tezene vuruþlarý duyum ve gösterim olarak aynýdýr. Fakat yörelere ait türkülerin farklý duyumlarý olduðundan ayný tezene vuruþlarýna sahip olmalarýn karþýlýk deðiþik isimle adlandýrýlmýþlardýr.

  Bunlardan farklý olarak Trakya yöresinde bilhassa türkülerin kalýþ yerlerinde bir çeþit istirahat duygusu veren bir tezene þekli daha vardýr.

  Bazen Kayseri tavrýnda olduðu gibi ilk tezeneden sonraki vuruþ esli olarak da çalýnabilir. Fakat daire gösterimi yoktur.

  8. Aþýklama Tavrý

  Aþýklama tavrýnýn en önemli özelliði tezenenin aþaðýdan yukarý doðru bütün telleri tarayarak çýkmasýdýr.

  9. Karþýlama Tavrý

  Aþýklama tezenesinin tam tersi olarak karþýlama tezenesinde ilk vuruþ yukarýdan aþaðýya bütün telleri tarayarak çalýnmasýdýr. Bazen bu tarama yerine yalnýzca üst tele vurularak veya es alýnarak da çalýnabilir.

  10. Ankara Tavrý, Fidayda Tavrý

  Adýný Fidayda türküsünden alan bu tavrýn en önemli özelliði karar sesinin çokça duyurulmak istenmesidir. Bazen bu ses yerine bir es de eklenebilir. Daha sonra gelen tezeneler ise çalýnacak nota ile tekrar karar sesinin duyurulmasý þeklindedir.

  11. Teke Tavrý

  Teke tavrýnýn en önemli özelliði aksayan üçlü kümesinin alttan üste doðru baþlamasýdýr.

  Görüleceði gibi bugün kullanýlmakta olan tavýrlar kullanýldýklarý yörenin ismi veya yörede söylenilen bir türkünün adý ile anýlmaktadýrlar. (Fidayda Tavrý gibi) Yukarýda da belirtildiði gibi tavýrlar arasýndaki fark duyumsal olmasýndan ziyade görseldir. Bu tavýrsal farklýlýklar da halk müziðimizin en önemli zenginliklerinden birisini oluþturmaktadýr. Tavýrlarýn uygulanýþý esnasýndaki diðer önemli bir konu da çalýnacak tavra uygun düzendir. Baðlamanýn düzeni çalýnacak tavrýn özelliklerini gösteremeyecek yapýda ise, atýlacak tavrýn hiçbir önemi yoktur. Örneðin; Ankara tavrýnýn uygulanabilmesi için gerekli en iyi düzen Fidayda düzenidir. Türkülerin çalýmýnda iyi bir icra yapýlabilmesi için baðlama üzerindeki düzenlerin ve yöresel tavýrlarýn çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

 2. #2

  Title
  Moderator
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1,620
  Tecrübe Puanı
  53

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  ilter abi çok güzel ve faydalý bir paylaþým.Emeklerine saðlýk

 3. #3
  ilterdurmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  VIP Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Nereden
  Istanbul
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1,255
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Teþekkürler mehmet Bey...

 4. #4
  papatya_2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Moderator
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Yaş
  40
  Mesajlar
  625
  Tecrübe Puanı
  50

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Bu güzel paylaþýmýnýz için çook teþekkürler.Ellerinize emeðinize saðlýk...

 5. #5
  ilterdurmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  VIP Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Nereden
  Istanbul
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1,255
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Ben teþekkür ederim...

 6. #6

  Title
  Sekizlik Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mart.2009
  Yaş
  26
  Mesajlar
  56
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  güzel çalýþma olmuþ emeðine saðlýk arkadaþlar bi bilgi olsun diye söylüyorum tavýrlar uzun sapta yapýlýnca yerine oturur ancak ve kýsa sapta uzun sapta aldýðýnýz netliði bulamazsýnýz örneðin bi konya tavrý uzun sapta yapýlmasý gerekenlerden biridir çünkü alttan üçleme yapýlýr ve duraklamadan orta tle ses alýnmayacak þekilde tezene kalkmayacak þekilde sürttürülerek üst sol tele tezene vurularak tavýr bitmiþ olur

 7. #7
  ilterdurmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  VIP Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ocak.1970
  Nereden
  Istanbul
  Yaş
  51
  Mesajlar
  1,255
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Teþekkürler...

 8. #8

  Title
  Sekizlik Üye
  Üyelik tarihi
  29.Austos.2009
  Yaş
  29
  Mesajlar
  55
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Arkadaslar Kirsehir tavri hakkinda bilginiz varmi? Nasil bir tezene tarzi uygulamamiz gerekiyor, ben mesela Neset Ertasi izledim ama bir turlu cozemedim.

 9. #9

  Title
  Sekizlik Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mart.2009
  Yaş
  26
  Mesajlar
  56
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  kýrþehir tavrýný tam olarak kendine özgü bi olayý yoktur kýrþehirli üstadlar baðlamayý ellerine aldýklarýnda aþka gelirler o anki duygu ile baðlamayý konuþtururlar bazen zeybek bazen kayseri bazen sürmeli gibi birçok tavýrlarýda kullanabilirler hele neþet ertaþ gibi bir ustad hem aþk hem de biraz sarhoþlukla baðlamayý biraz da hoyratça kullanarak ezgileri sunar

 10. #10

  Title
  Onaltýlýk Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2010
  Yaş
  37
  Mesajlar
  141
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Ynt: BAÐLAMADA TAVIRLAR

  Usul ve Tavýrlar adý altýnda bir anlatým.
  http://rapidshare.com/files/41001410...e_tavirlar.pdf

Benzer Konular

 1. Baðlamada Tel sayýsý ?
  Konu Sahibi admin Forum Baðlama
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 22.Ocak.2017, 19:57
 2. baðlamada temizlik
  Konu Sahibi baro28 Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 22.Mart.2013, 19:11
 3. Baðlamada ses sorunu.
  Konu Sahibi ysn Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Mays.2010, 14:42
 4. baðlamada boðma
  Konu Sahibi oguz05500 Forum SORU-CEVAP
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 09.Mart.2010, 18:03
 5. baðlamada çatlak
  Konu Sahibi diyojen47 Forum Müzik,Saz(Baglama),Nota
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Austos.2009, 22:21

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •