Kar mý yaðmýþ þu Harputun baþýna notalarýný forumda bulamadým.Ýnternette bý tane var ama çalýnca olmuyor lütfen yardýmcý olur musunuz ?