bir ayrýlýk bir yoksulluk bir ölüm parçasýnýn notalarýný rica ediyorum...