Slm arkadaþlar sazda cýzýrtý dedimiz olaya biraz daha detay vermek istedim öncelikle cvb larda ki çözümler doðrudur tavsiyelerde fakat bir nokta varki oda önemli saz tamiri yaptýðým için biliyorum ses kapaðýnda oluþan bir ufak çatlak yada yarým kapak dedimiz kapaðýn her iki yandaki parçalarýn yapýþmasýndan kaynaklý sorun diðer bir deyiþ sesin kapaktan kaçmasý yani þöyle örneklersek can simidi vs içinde hava olan birþeyi suyun içine batýrdýmýzda kabarcýk ordan çýkýyosa sazdaki ses kaçaðý da bu yapým sýkýntýlý bir saz da tümüyle incele yapmak gerekiyor saz düzene girmiyo diyenler olmuþ msl yapýmda kapak bazen çok ince yapýlýyor telleri sýktýkça kapak içe çökmeye baþlýyor teller salýyormuþ gibi sanýlsada aslýnda kapak içe çöküyor diðer konu tellerin eski olmasý biraz sesin zevksiz çýkmasýndan öte deðildir.testi düzgün yapmak teþhisi buba göre bulmak gerekiyor yeni baðlama alanlar yada baðlamasý olanlar tavsiye olarak sazýn görselinden ziyade sap ölçüsü sadece uzunluk olarak deðil derinlik kalýnlýk olarak çok önemli msl adamýn diyelim parmaklarý kýsa ama kullandýðý sap klavye kalýnsa zorlanmasýna hatta çalamasýna sebeptir.saz alýrken elinize alýn bi oturuyomu avcunuza ona bakýn diðer nokta ses nasýl gürmü sönükmü kapak simetrik ölçüleri kalýnlýk ölçüler ideal okan bir saz bangýr bangýr ses verir tamir görmüþ bir baðlamayý anlamak iþçiliðe göre zor dur tamir görmüþ saz sýkýntýlý olacaðý için tercih etmeyin her güzel görünen yada sýfýr denen sazýdan emin olmayýn ilk etapda bakýlacak nokta güzel bir baðlamanýn kapak eþiði munimum yüksrklikte olur kapakla sapýn birleþtiði noktaya bakýldýnda gerilmiþ telle kapaðýn arasýnda en fazla 3.5.4 ml olmalý gövdeyi kuçaðýnýza bastýrarak klavyede bütünleme kararý vururken ayný anda sapý öne ve arkaya itip çektiniizde sesin ne kadar oynadýna bakýn eðer geriye çektinizde zaten ses te yükselme fln oluyosa o saz yaramaz aynen dediðim formülü uygulayarak sapý ileri ittiðinizde düþen ses cihaz diliyle 40 dan fazlaysa buda sýkýntýlý demektir tam alýnamamýþ cvb lar adýna yardýmcý olmak dileðiyle tþk ler