Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  sarki-yazarak-para-kazanmak.jpg
Görüntüleme: 1
Büyüklüğü:  68.9 KB (Kilobyte)

Para kazanmak… Evet, eski zamanlarda insanlarýn para kazanma yöntemleri oldukça sýnýrlýydý. Mesela; tarým, ticaret gibi iþler insanlarýn en temel kazanç yöntemleri arasýndaydý. Ama þimdi öyle mi? Günümüzde para kazanmanýn binbir farklý yöntemi var. Hatta ne kadar fikir varsa bir o kadar da para kazanma yöntemi bulunuyor, diyebilirim. Çünkü isteyen herkes sýnýrsýz kaynak ve bilgiye ulaþabilme özgürlüðüne sahip. Buna ek olarak, açýk bir ufuk ve yaratýcýlýkla, yapamayacaðýnýz iþ, kazanamayacaðýnýz para yok. Yani öyle bir dünya yok! Öncelikle bunu kabul etmelisiniz. Para kazanmak istiyorsanýz, kazanacaðýnýzý bilerek yola çýkmalýsýnýz. Evet, inanarak deðil tam olarak bilerek, dedim!

Hiç bilinmeyen para kazanma yollarý var ve bir gün bir tanesi ile karþýlaþtýðýmýzda oldukça þaþýrýyoruz. Gerçekten para kazanmak isteyen insan, þu sonsuz bilgi çaðýnýn tüm nimetlerinden faydalanmayý bilir. Armudun sapý, üzümün çöpüyle uðraþmak yerine, elinizde olan olanaklarýn farkýna varmalý ve en güçlü yönlerinizi belirleyerek, hangi yolu izleyeceðinize karar vermelisiniz. Unutmayýn, hedefinize ulaþmak için izleyeceðiniz yolu belirlemek, tamamen sizin kararýnýz. Bu ister dolambaçlý, ister dikenli bir yol olsun, ister uzun isterse de zorlu olsun, yine de sizin belirlediðiniz “yol” olacaktýr. Peki, yolunuzu nasýl belirleyeceksiniz? Tabii ki yeteneklerinizi kullanabileceðiniz bir alan bularak. Örneðin; ülkemizde þarký yazan sayýsýz kiþi var ve bunlardan bazýlarý yýllar sonra adýný duyurmayý baþarýrken, çoðunluðu ise hiç duyulmayacak þarkýlar yazarak yeteneðini heba ediyor. Ya da çok iyi þarký yazabilecekken, kendisine inanmadýðý için, yeteneðini körelterek büyük bir þansý kaçýrýyor. Neden bunlardan biri olasýnýz ki? Neden elinizde böyle bir yeteneðiniz varsa kullanmayasýnýz? Gelin þarký yazarak para kazanmak hakkýndaki detaylarý inceleyelim.

Þarký Yazarak Para Kazanmak Ýçin Hangi Yöntemler Ýzlenmeli?

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  sarki-yazarak-para-kazanmak-icin-hangi-yontemler-izlenmeli.jpg
Görüntüleme: 1
Büyüklüğü:  62.6 KB (Kilobyte)

Þarký yazarak para kazanabileceðinizi hiç düþündünüz mü? Belki de binlerce kiþinin diline dolanacak melodilerin sahibi olmayý! Aslýna bakarsanýz, bu hiç de imkansýz deðil. Zira televizyon ve sinema sektöründeki geliþmeler, bu durumu mümkün kýlmaya yardýmcý oluyor. Demek istediðim, piyasada hiç bitmeyecek bir þarký arayýþý olduðu! Zaten etrafýnýza bakarsanýz, bunu hemen fark edersiniz. Örneðin; reklamlara bir bakýn. Reklam yapan firmalar, akýllarda daha fazla kalabilmek için, etkileyici müzikler seçmeye özen gösteriyor. Çünkü bu þekilde baþarý oranlarýný yükseltiyorlar. Bu durumu þuna benzetebiliriz. Mesela; yýllar öncesine ait olan bir þarkýyý bugün duysak hemen eþlik etmeye baþlýyoruz. Ya da bir filmi düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen þey, filmde kullanýlan müzik oluyor. Veya en az 10 yýllýk olan bir reklam müziðini duyduðumuzda, aklýmýza hemen o marka geliyor. Oysaki yýllar önce yayýnlanmýþ bir sloganý hatýrlayabilen çok az insan vardýr. Yani, söz uçup yazý kalýyorsa, þarký hayli hayli kalýyor, diye düþünüyorum.

Tabii, bu durumun farkýnda olan firmalar da, þarkýlara ve müziklere gereken önemi gösteriyorlar. Kullanacaklarý þarkýya karar vermeden önce, önlerine sunulan sayýsýz seçeneði eliyor ve yapýma en uygun müziði seçmeye çalýþýyorlar. Peki, þirketler her zaman ünlü isimlerin þarkýlarýný mý kullanýyor dersiniz? Mesela, dizi müzikleri denilince akla ilk gelen Toygar Iþýklý gibi. Biliyorsunuz, ünlü sanatçý, Yaprak Dökümü, Aþk-ý Memnu, Medcezir, Karadayý gibi birçok baþarýlý dizinin müziðini yaptý. Yaptý yapmasýna ama artýk bir müziðin Toygar Iþýklý’ya ait olup olmayacaðýný anlayacak kadar da sanatçýnýn tarzýný öðrendik. Belki biraz da sýkýldýk.

Evet, bu isim kadar baþarýlý olan birçok ünlü isim daha var. Ama her biri artýk öðrendiðimiz tarzlarda müzik yapýyor. E biz yenilik istiyorsak, markalar ve yapým þirketleri de yeni tarzlar istiyor. Ayrýca ismi duyulmamýþ birinin þarkýlarý çok daha ucuza kullanýlacaðý için, bu bir anlamda þirketlerin de iþine geliyor. Düþünsenize, bir þirket sizin þarkýnýzý kullandý ve kýsa zaman içerisinde dilden dile yayýldý. Kaba tabirle, þarkýnýz patladý. Bu durum hem sizin iþinize hem de sizin keþfedilmenizi saðlayan þirketin iþine yarayacaktýr. Ýþte bu yüzden, yukarýdaki sorunun cevabý kesinlikle evet! Yani evet þarký yazarak gayet iyi para kazanabilirsiniz.

Ne Tarz Þarkýlar Yazarak Para Kazanýlýr?

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  ne-tarz-sarkilar-yazarak-para-kazanilir.jpg
Görüntüleme: 1
Büyüklüğü:  95.7 KB (Kilobyte)

Evet, yeteneðiniz var. Etrafýnýza dinlettirdiðinizde gayet olumlu tepkiler aldýðýnýz müzikler yapýyorsunuz. Bir reklam ya da film sahnesinde kullanýlan müziði duyduðunuzda, “bu hiç olmamýþ, ben olsan þöyle yapardým” diyebilecek kadar kendinize güveniyorsanýz. O halde hiç durmayýn ve kendinize kaliteli bir demo yapýn. Kaliteli bir demo derken, profesyonel kiþiler eþliðinde yapýlacak ve büyük ihtimalle size pahalýya patlayacak bir kayýttan bahsetmediðimi de belirteyim. Yani hemen öyle gözünüz korkmasýn. Gerekli araþtýrmalarý yaparak kendi kendinize çok kaliteli bir demo yapabilirsiniz.

Çocuk ve okul þarkýlarý yazmak da deðerlendirmeniz gereken fikirlerden biri olabilir. Örneðin; çizgi filmlerde kullanýlan çocuk þarkýlarý! Bunlarýn ne kadar popüler olduðunu biliyorsunuz, deðil mi? Ayþe Þule Bilgiç’in sözlerini yazdýðý Kýraç’ýn ise bestelerini yaptýðý Pepee buna bir örnektir. Sonuçta, böyle bir yeteneðe sahipseniz, keþfedilmeyi beklemek için evde oturmayýn, bu cevheri paraya dönüþtürmenin yollarýný kullanýn. Kýsacasý çamurun içinden çýkartýlmayý bekleyen bir elmasa sahipseniz, elinizi taþýn altýna koymaya da cesaretiniz olsun. Ki hiç söylenmemiþ þarkýlarýn yaratýcýsý olarak kalmayýn!

Dizi Müzikleri Yaparak Para Kazanmak

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  dizi-muzikleri-yazarak-para-kazanmak.jpg
Görüntüleme: 1
Büyüklüğü:  53.6 KB (Kilobyte)

Televizyon izlemeyi sevenlerden biri misiniz bilemiyorum ama öyle olmasanýz bile dizi sektöründe yaþanan geliþmelerden bihaber olduðunuzu sanmýyorum. Her gün bir yenisi çýkan, birçoðu kaldýrýlan, bazýlarý yýllarca devam eden ve ülkemizdeki çoðu kiþiyi ekran baþýna kilitleyen diziler! Hal böyle olunca ne oluyor? Dizilerde kullanýlacak müziklere olan ihtiyaç da gün geçtikçe daha da artýyor. Ve dizi müzikleri, ülkemizde oldukça sevilip tutuluyor. Düþünsenize, binlerce kiþinin izlediði bir dizinin müziði size ait. Ne kadar inanýlmaz olurdu! Kim bilir, belki de gerçekten olur. Sadece yukarýdaki yöntemleri izleyin ve son þansýnýza varana kadar tüm fýrsatlarý kullanmaktan çekinmeyin.

Film Müzikleri Yaparak Para Kazanmak

Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  film-muzikleri-yazarak-para-kazanmak.jpg
Görüntüleme: 1
Büyüklüğü:  88.7 KB (Kilobyte)

Sevdiðiniz bir filmi hatýrlamaya çalýþýn. Aklýnýza ilk ne geliyor? O filmin müziði, deðil mi? Tabii yeterince etkileyiciyse! Çünkü bir filmin akýllarda kalmasýný saðlayan o filmdeki can alýcý sahnelerin yaný sýra filmde kullanýlan müziklerdir. Yani filmlerde kullanýlan müzikler, þarkýlar yapýmcýlar için en önemli faktörlerden bir tanesidir. Örneðin; giþe rekorlarý kýran dev yapým Titanik’i düþün! Gözünüzün önüne gelen sahneler, Jack’in ölüm sahnesi, geminin batýþý, çiftin güvertenin ucundaki görüntüleri ve kulaðýnýzda da elbette o mükemmel þarký! Tabii bu kadar baþarýlý bir yapým için müzik yapamayabilirsiniz. Ancak bu þansýnýzý denemeniz için bir engel deðil!

Çocuk-Okul Þarkýlarý Yazarak Para KazanmakBelki de çocuk-okul þarkýlarý yazmalýsýnýz. Týpký Ayþe Þule Bilgiç gibi! Ali’nin caný çok sýkýlýyor Ali çok acýktý gibi. Þaka bir yana, çocuk ya da okul þarkýlarý yazmaktan hoþlanýyorsanýz, kendi sitenizi açabilir, Youtube kanallarý oluþturabilir ve bu yöntem sayesinde para kazanmayý deneyebilirsiniz. Belki yazacaðýnýz þarký çocuk odaklý reklam filmlerinde kullanýlacak belki de bir çizgi filmin müziði olacaktýr. Çocuk-okul þarkýlarý daha birçok farklý yerde de kullanýlabilir. Sonuçta bunu yapmadan bilemezsiniz deðil mi?

Kimler Þarký Yazarak Para Kazanabilir?Ayþe Fatma Hayriye… Evet, bu isimlerden sonra “haydi çiftetelliye” diye eþlik eden herkes þarký yazarak para kazanabilir. Þaka bir yana, þarký yazabilen ya da kendisini þarký yazabilecek yetenekte gören herkes bu yöntemi kullanarak kazanç elde etmeyi denebilir. Zaten bu iþ diðer para kazanma yöntemlerine benzemez. Yani ne kadar araþtýrma yapsanýz da konu hakkýnda ne kadar bilgi sahibi olsanýz da eðer yeteneðiniz yoksa üzülerek söylemeliyim ki, þarký yazarak para kazanamazsýnýz. Bu yüzden zaten þu anda þarký yazýp yazamayacaðýnýzý biliyor olmalýsýnýz.

Þarký Yazarak Ne Kadar Para Kazanýlýr?Her þeyde net bir cevap istiyoruz deðil mi? Yani þarký yazýyorum ama bu iþten ne kadar kazanç elde ederim, diye düþünmeden duramýyorsanýz. Ancak bu soruya verilecek cevabý belirleyen yine siz olacaksýnýz. Yani ne kadar baþarýlý bir þarký yaptýðýnýza göre alacaðýnýz ücret de deðiþecektir. Ya da þarkýnýzýn nerede kullanýldýðý, ne kadar popüler olduðu tüm bu faktörler ýþýðýnda kazancýnýz belirlenecektir. Örneðin; reklam müziði mi yaptýnýz film müziði mi? Yoksa çocuk þarkýlarý üzerine mi yoðunlaþýyorsunuz? Þarký yazma iþinde de her iþte olduðu gibi çok kazananlar da var az kazananlar da!

Tekrar söylüyorum, teknoloji çaðýndayýz. Bunu kullanýn! Demonuzu yaptýktan sonra, bunu yapým þirketlerine, uygun kiþilere (þarkýcýlarýn menajerleri, aranjörleri) sunmak için görüþmeler ayarlamalýsýnýz. Ya da internetin nimetlerini kullanmayý da deneyebilirsiniz. Mesela kendinize bir blok açabilir veya Youtube kanalý oluþturabilirsiniz. Buna ek olarak, amatör bestecilerin ve söz yazarlarýnýn þarkýlarýný tanýtabileceði müzik bankalarýna kayýt olmayý da deneyebilirsiniz. Tüm bunlarýn ötesinde, ülkemizde yýllardýr popülerliðini koruyan þarký ve ses yarýþmalarýna katýlmak da tanýtýmýnýzý yapmanýz için epey akýllýca bir yöntem.Kaynak: http://paratic.com/sarki-yazarak-para-kazanmak/