Tüm site kullanýcýlarýna ve baðlamaya yürek vermiþ tüm dostlarýmýza selam olsun. Ben uzun sap baðlama öðrenmeye baþlamýþ bulunmaktayým. Bu site de gerçekten faydalý. Ankaradayým. Siz deðerli insanlarla tanýþtýðýma memnun oldum. Müzikle kalýn.