Müzikolog Doç.Dr. Sabri Uysal ile baðlama derslerimiz baþlýyor.

Binlerce Türk Halk Müziði eserini inceleyerek oluþturduðu kendi metoduyla, nota bilgisi ile baðlama eðitimleri veren Doç. Dr. Sabri Uysal,
eðitimlerini, yýllar süren araþtýrmalarý sonucunda ortaya çýkarttýðý farklý zorluktaki 80 esere dayandýrýyor.

Doç. Dr. Uysal’ýn daha ilk dersinde 'Maçka Yollarý Taþlý' türküsü çalýnabiliyor.
Eðitim sýrasýnda eser ile ilgili çeþitli bilgiler de vererek derslerin çok renkli geçmesini saðlayan üstad sayesinde pek çok müziksever,
baðlama çalmayý ve türkülerin geçmiþini öðrenebilecek.

Motto Müzik Allianz'ýn YouTube'de yayýn yapan bir müzik kanalýdýr. Oradan Alýntýdýr.

https://www.youtube.com/playlist?lis...KLUUNGfg_m0aa9