Arkadaþlar sizlerle paylaþmak istediðim Feryâdi (Hafýz) Hakký Efendi'den bir Erzurum türküsü. Derleyen: Mükerrem Kemertaþ.

Feryâdi Hakký Efendi ve Tokat türküsü hakkýnda daha detaylý bilgiler.

(Ýyi derecede müzisyen olan Hafýz Hakký tambur ve baðlama çalmaktadýr. Kendi yapýmý olan ve Feryat adýný verdiði baðlama ve tambur karýþýmý yaylý bir saz yapmýþtýr. "...Bir kasnaða iþkembeyi gerip kurutmuþ, arkasýný ince bir tahtayla kapatmýþ, tambur kolu gibi bir sap takmýþtý. Perdeler uydurmuþtu. Feryat adýný verdiði bu sazý yaylý tambur gibi çalardý..."
Bu müzik aletinden dolayýdýr ki kendisine Tamburî gibi Feryadî (Feryat çalan) unvaný eklenmiþ oldu.
Sesi, müziði ve besteleriyle son derece kaliteli bir sanatçý olan Feryadi Hafýz Hakký Bey ilk taþ plaðýný Fransa'da 1922 yýlýnda çýkartmýþtýr.)Gülistanda bir Gülüm Var türküsü

Nota için


Sözler:

Gülistan'da Bir Gülüm Var
Mor Menevþe Sümbülüm Var
Taze Gonca Bir Gülüm Var

Baka Baka Gözden Oldum Ey
Diye Diye Sözden Oldum Ey
Yana Yana Özden Oldum Ey
Döve Döve Dizden Oldum Ey
Gözden Oldum Ey Özden Oldum Ey
Sözden Oldum Ey Ey

Gülistaný Men Beklerem
Boþa Gider Emeklerim
Gülü Sümbüle Eklerim

Baka Baka Gözden Oldum Ey
Diye Diye Sözden Oldum Ey
Yana Yana Özden Oldum Ey
Döve Döve Dizden Oldum Ey
Gözden Oldum Ey Özden Oldum Ey
Sözden Oldum Ey Ey