Toplam 10 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 10 arası kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Orhancýlar

 1. #1
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart Orhancýlar

  Gönül dostlarýnýn gencebay müziði ve eserleri hakkýnda konuþabilceði bir baþlýk açmak istedim. hayýrlý uðurlu olsun

 2. #2

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasm.2013
  Yaş
  34
  Mesajlar
  18
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Baðlamaya bu yaþtan sonra baþlamama sebep olan üstad!
  Diyorum, iddia ediyorum gencebay bir dehadýr.. Notalara akýl sýr ermiyor. Ve onun gibi kimsenin baðlama çalabileceðine inanmýyorum..

 3. #3
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart

  Alıntı edacpt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Baðlamaya bu yaþtan sonra baþlamama sebep olan üstad!
  Diyorum, iddia ediyorum gencebay bir dehadýr.. Notalara akýl sýr ermiyor. Ve onun gibi kimsenin baðlama çalabileceðine inanmýyorum..
  katýlýyorum hocam. eserlerindeki geçiþler,armonik yapý ve ezgiler... muhteþem. üstelik bu adam 1000 civarýnda eser bestelemiþ. söylediði eserlerin çoðunda sözler de kendine ait. müthiþ bir üretkenlik

 4. #4

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasm.2013
  Yaş
  34
  Mesajlar
  18
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Ben yalnýz þuna katýlmýyorum, biliyorsunuz bazýlarý bazýlarý ile kýyaslamayý sever. Erzurumluyum arif Saðý da çok severim ama arif Sað ile Sayýn gencebayý kýyaslayan kesimi anlamýyorum. Çok eski dostlarmýþ bildiðim kadarý ile ve sonra yollarý ayrýlýyor müzikal anlamda. Ýkisinin tadý da farklýdýr. Nota yazana saygý duymak lazým hele ki nota önünde olduðu halde ben onu çalamayan virtüöz gördüm. Bence sayýn gencebay gelmiþ geçmiþ muhteþem bir deðerdir. Ve bu yaþayan Efsane orhan hakalmaz gibi bir baðlama cd si çýkarmalýdýr.

 5. #5
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart

  bir gün bizim bahadýrla , orhanýn etilerdeki stüdyosuna kayda gittik. orhan bizi karþýladý, çayýmýzý kahvemizi söyledi, baþladýk muhabbete. bi ara orhan piyanosunun baþýna geçti. yüksek ritmli bir melodiyi hýzla çalmaya baþladý. bahadýrla ben eseri bi bi türlü çýkaramadýk. sonra orhan dedi ki, al þu nota kaðýdýný, ben þimdi yavaþ çalacaðým besteyi, ben çalarken sen de notalarýný yaz. orhan yeniden çalmaya baþladý, ben de harýl harýl notalarý yazarak takip etmeye baþladým. 1.5 sayfaya yakýn nota tuttu. tabii ben bazý notalarý kaçýrdým. sonra orhan kalktý piyanonun baþýndan. sitarýný eline aldý. baþladý beethovenin 9. senfonisini çalmaya. eee dedim. ne bu þimdi. orhan beni þok eden cevabý verdi. barýþ kardeþ þimdi ben eseri yeniden çalacaðým. elindeki nota kaðýdýný sondan baþa doðru takip et dedi. baþladým takibe. tabii bende ýþýk o sýra yandý. orhan beethovenýn senfonisinin, 1.5 sayfasýný önünde nota kaðýdý olmadan tersten çalmýþtý. o an dedim ki bu adamý biz 50 sene geriden takip ediyoruz.
  bu sayfadan aldým
  https://eksisozluk.com/orhan-genceba...manco--3576340

  notasyon bilgisi üzerine daha fazla þey söylemeye hacer yok sanýrým.

  arif sað ile bi ara bir tartýþmalarý olmuþtu alevi deyiþleriyle ilgili. sanýrým aralarý iyi deðil hala. ama arif sað ý da severiz tabi. o da bizim sanatçýmýz. bi de müyorbir de öyle yapmasaydý daha iyiydi de, neyse.

 6. #6
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart

  ayrýca cd deðil de, gencebay külliyatý yapacaðýný söylemiþti. bütün eserlerinin notalarýnýn olduðu bir kitap. ama yýllardýr yapacak..

 7. #7

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasm.2013
  Yaş
  34
  Mesajlar
  18
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Hocam bize gencebay baðlama dersi lazým. Bu adam ordinaryüs resmen.
  Evet o alevilik Vs olaylarýndandý doðru.. Arif Sað haklý gibi dursa da tavrý uygun deðildi. Neysee.

 8. #8
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart

  ya öyle bir cengaver yok ki.video ile yavaþca solfejini yapacak eserlerin. ben akþam güneþi ve dil yarasýný biliyorum sadece. sömestr da paylaþcam elimden geldiðince. bursada orhancý bi hoca bulursam ders de alacam. onun kayýtlarýný da oaylaþýrým burdan.

 9. #9
  mow1122 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Title
  Otuzikilik Üye
  Üyelik tarihi
  03.Temmuz.2013
  Yaş
  24
  Mesajlar
  611
  Tecrübe Puanı
  5

  Standart

  Orhancý Nasýl Olunur ?

  Orhan Gencebay Türkiye müzik tarihine son 45 yýldýr þarkýlarý ve besteleriyle damga vurmuþ büyük bir sanatçýdýr. 1944 yýlýnda Samsun’da doðan Orhan Gencebay Türkiye’de arabesk müziðin babalarýndan sayýlsa da aslýnda kendi yaptýðý müzik için arabesk tabirini kullanmaz. Serbest müzik der. Çünkü Orhan Gencebay’ýn müziðinde sadece baðlama ya da vurmalý zilli enstrümanlar yoktur. Zaman zaman basgitar, elektronik klavye, bateri kullanarak kimi zaman caz tarzýný konuþturarak yaptýðý parçalar herkes tarafýndan bilinmekte ve herkes tarafýndan sevilmektedir. Binin üzerinde bestesi bulunan Gencebay bunlardan 300 kadarýný seslendirmiþtir. 31 sinema filminde rol almýþ, korsanla birlikte 300 milyona varan albüm satmýþtýr. Bu tiraja henüz dünyada ulaþabilen yoktur.
  Orhancý nasýl olunur sorusu akla hemen farklý manalar getirebilir. Ancak bu doðru deðildir. Bir profesörden tutun bir doktora, bir mühendisten bir rock yýldýzýna kadar her yelpazeden kendisini Orhancý olarak tanýmlayacak çeþitlilikte insanlar bulunmaktadýr. Bu neden Orhancý nasýl olunur sorusunun cevabýný ve kurallarýný þu þekilde sýralayabiliriz:
  Orhancý adý üstünde ilk önce Orhan Gencebay’ýn müziðini ve felsefesini seven ve hayatýna tatbik eden kiþi demektir. Orhan Gencebay’ýn tüm þarkýlarýný ezbere bilmek gerekmez. Zira 5.sýnýf gazinolarýn þarkýcýlarý bile oturup bunlarý orhanbabaezberleyebilir. Önemli olan bu þarkýlarýn içindeki mesajlarý alabilmektir.
  1. Maddede belirttiðimiz felsefeyi bilen ve hayatýna tatbik eden dedik. Peki bu felsefe nedir? Gencebay Felsefesinin birçok farklý boyutu vardýr. Mesela aþk boyutu, toplumsal boyut, sosyal boyut gibi. Kýsaca deðinecek olursak Orhan GENCEBAY aþk adamýdýr, gönül adamýdýr. Yani sevilmenin deðil sevmenin önemli olduðu bir düþünce yapýsýdýr onun ki. “sevmek yaþamanýn temelidir“, “Sevmektir yaþatan, inan sevilmek deðil” sözleriyle bunu açýklamýþtýr. Toplumsal manada eþitlikçidir. Demokrattýr ve sosyal adaletten yanadýr. 1980lerdeki bir gazete röportajýnda kendisine arabeskin kralý denmesine þu þekilde tepki göstermiþtir: “Demokrasilerde krallýk olmaz” Yine bir parçasýnda “hepimiz Tanrý’dan bir parça deðil miyiz, hepimiz o eþsiz duygunun esiriyiz” diyerek herkesin eþit olduðunu vurgulamýþtýr. Felsefenin tarihsel ve geleneksel boyutunu ise yine kendisini açýklamýþtýr: ”Bizler Yunus Emre’nin Hacý Bektaþlarýn yolunu takip ediyor günümüzde bu yolu devam ettiriyoruz”.
  Orhan GENCEBAY’ýn topluma bakýþ açýsý nasýl ki eþitlikçi ise müziðe bakýþ açýsý da o denli çeþitli enstrümanlarýn bir arada ahenkle çalmasý gibi eþitlikçidir. Gencebay demek sadece baðlama demek deðildir, Gencebay bunlarýn hepsini birleþtiren ilk Türk müzisyenidir. “Ben Türk Müziðinin devamýyým. Çaðdaþlýðýn ve teknolojinin imkanlarýný özgürce kullanarak ülkemin tüm deðerlerini zenginleþtirmeye çalýþan bir Türk sanatçýsýyým” sözleri ile bunu tescillemiþtir.
  Orhancý olabilmek için Batsýn bu dünyadaki mantýðý da anlamak lazýmdýr. Orhan Gencebay yine bir röportajýnda “Ben de anarþistim ama terörist deðilim. Karýþtýrmasýn bu iki kavramý kimse. “Batsýn bu dünya” bir anarþist cümlesidir. Bunu batýrýp yerine yenisini koyalým” dedik” sözleriyle daha iyiye ulaþmak için þiddet dolu olmayan anarþiye evet dediðini açýklamýþtýr.
  Herkesin gönlünde bir Orhan Gencebay þarkýsý yatar. Sizinki hangisi ?

  alýntý:http://www.nasilolunur.net/orhanci-nasil-olunur.html

 10. #10

  Title
  Dörtlük Üye
  Üyelik tarihi
  03.ubat.2017
  Yaş
  28
  Mesajlar
  6
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Selamlar cümleten..

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •