FORUM KURALLARI

1- Forumda baþka bir kullanýcý ismine benzeyen ve bu yolla karýþýklýk yaratmaya yönelik; aþaðýlayýcý, kaba, küfürlü, örf ve adetlere aykýrý, müstehcen, siyasi, ideolojik kullanýcý isimleri kullanmak yasaktýr.

2- Forumda yasalara yada uluslararasý kanunlara, antlaþmalara, tüzüklere, içtihatlara aykýrý; kurum ya da þahýslarýn kiþiliklerine hakaret edici, aþaðýlayýcý, alaycý, tehdit edici, küfürlü, müstehcen, kaba, huzursuzluk çýkarmaya yönelik; din, dil, ýrk veya cinsiyet ayrýmýna yönelik düþünceler barýndýran iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullanýcýlarýný küçümser veya alaycý davranýþlar sergilemek; tartýþmayý diðer kullanýcýlarý rahatsýz edecek boyutlara ulaþtýrmak yasaktýr.

3- Forumda siyasi, dini, ýrkçý propaganda içeren yazý yazmak, video paylasmak yasaktýr.

4- Foruma kiþi, kurum, kuruluþlar hakkýnda; gerçekliði ispatlanmamýþ, dedikodu, karalama veya tek yönlü propaganda içerikli mesajlar yazmak yasaktýr.

5- Kiþisel anlaþmazlýklarýn forum ortamýna taþýnmasý veya forumun "x bu mesajý oku" þeklindeki mesajlarla bireysel haberleþme amacýyla kullanýlmasý yasaktýr. Bireysel haberleþme için özel mesajlaþma sistemini kullanýnýz.

6- Forumda maddi gelir saðlamaya yönelik ticari markalarýn reklamýný yapmak yasaktýr.

7- Ýmza kýsmýnda kiþileri ve/veya kurumlarý, zümreleri rencide edici, dini, siyasi, müstehcen, ýrkçý materyal yazmak/kullanmak/ima etmek yasaktýr. Ýmza kýsmýnda grafik ve Link adresi kullanmak yasaktýr.

8- Avatar olarak kiþileri ve/veya kurumlarý, zümreleri rencide edici, dini, siyasi,bayrak, müstehcen veya ýrkçý içerikli grafikler kullanýlamaz. Avatarýnýzýn boyutu 120x100 pixelden büyük olamaz. Avatarýn uzantýsý sadece .jpg ya da .gif olabilir.

9- Forumda bir baþlýk yöneticiler tarafýndan kilitlenmiþ ise, o konuyu devam ettirmek için yeni bir konu açmak yasaktýr.

10- Baþlýklarý güncel tutmak veya ilgi çekmek için içeriksiz (spam) mesajlar atmak yasaktýr.MSN Mail Adresi ve website adresleri vermek yasaktýr.

11- Ait olmadýðý forum kategorisinde açýlan tartýþma konularý/anketler forum kurallarýna aykýrýdýr. Bu konular yöneticiler tarafýndan uygun forum kategorisine taþýnýr.

12-Halen tartýþýlmakta olan bir konu hakkýnda yeni bir baþlýk açmak, baþlýk kirliliði yaratmak ve karýþýklýða yol açmak yasaktýr. Ayný konu hakkýnda açýlan baþlýklardan yönetici insiyatifine baðlý olarak en popüler ya da açýlma tarihi en eski olan dýþýndakiler kilitlenir.

13- Ayný kiþinin farklý kullanýcý isimleriyle, farklý kiþilermiþ gibi foruma yazý yazmasý yasaktýr. Kullanýcý ismini deðiþtirmek isteyen kiþiler yeniden kayýt olabilir, fakat eski ismini kullanmayý býrakmak zorundadýr.

14- Bu kurallarý ihlal eden kullanýcýlar yöneticiler tarafýndan uyarýlýr.
Ayný kullanýcý ikinci kez uyarý aldýðýnda yöneticiler tarafýndan belirlenen bir süre (Moderatörün insiyatifine baglý) forumdan uzaklaþtýrýlýr.
Üçüncü uyarýda forumdan süresiz uzaklaþtýrýlýr.

15- Forumdan uzaklaþtýrýlan/banlanan kullanýcýlarýn yeni bir kullanýcý adý ile kayýt olarak foruma yeniden katýlmaya çalýþmasý yasaktýr.

16- Forum yöneticileri ve moderatörler tarafýndan yapýlan uyarýlara tüm forum üyeleri uymak zorundadýr.

17- Forumda herkes eþittir.Moderatör-user arasý hak ayrýmý yoktur. Herkes ayný kurallara uymak zorundadýr.

18- Forumda yazýlan mesajlardan sadece yazan kiþi sorumludur.Sazkursu.com Yönetimi bu konuda herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmez.

19- Forumun iþleyiþi ve forum kurallarý konusunda üyeleri bilgilendirmek forum yöneticilerinin görevi deðildir. Üye olan herkes bu þartlarý okumuþ ve kurallara riayet etmeyi kabul etmiþ sayýlýr. Forum kurallarýnýn güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakký forum yöneticilerinde saklýdýr. Yeni kurallar eklendiði tarihten itibaren geçerlidir ve geriye yürümez.

20. Pm yoluyla üyelere küfür etmek veya sarkýntýlýkta bulunmak, rahatsýz etmek yasaktýr. Bunu yapan uyarýlmaksýzýn süresiz banlanacaktýr.

21.Yöneticilerin uyarýlarýný dikkate almayanlar duruma göre süreli veya süresiz uzaklaþtýrýlacaktýr... O nedenle yöneticilerle forum içinde tartýþmak yasaktýr... Eleþtiri sýnýrlarý içerisinde forumu veya yönetimini eleþtirebilirsiniz. Ancak baþka maksatlarla bunu yaptýðýnýza karar verilirse forumdan süreli yada süresiz uzaklaþtýrýlýrsýnýz.

22.Foruma üye olduktan sonra nick deðiþimi kesinlikle yapýlmaz. Bu nedenle üye olurken iyi düþünün öyle nick alýn...

23.Hiçbir þekilde biz gerekli görmedikçe üyelik sildirme durumunuz olamaz. Site içeriðini bilmiyordum yanlýþlýkla üye oldum gibisinden kimse boþ yere mesaj yazip üyelik silmemizi beklemesin...