Üye Kontrol Paneli, site kullanýmý ve kullanýcý ayarlarýyla ilgili düzenlemelerin yapýldýðý bölümdür.

Üye Kontrol Paneli'nde N yapýlýr ?

Profil bilgilerini düzenleme
Profil resmi yükleme
Avatar yükleme
Arkadaþ listesi görüntüleme / ekleme / silme
Ýmza deðiþtirme
e-mail / msn adresi deðiþtirme
Kullanýcý þifresi deðiþtirme
Yasaklý listesi oluþturma
Özel mesaj (pm) oluþturma ve görüntüleme
Abone olduðunuz konu(larýn) takibi
Forum Görüntüleme Seçenekleri
Eklentilerinizi listeleme
+Rep aldýðýnýz beðenileri ve beðenenleri görüntülemeÞimdi öncelikli olan konularý aktarayým. "Ben bunlarý biliyorum" diyen arkadaþlarýmýzýn da bilmediði bilgiler içerir. Bu yüzden bakmalarýnda fayda var


Öncelikle Kullanýcý Panelimize girelim TIKLAYIN
  • Profilini Düzenle


Bu bölümde; Yaþ / Cinsiyet / Web Siteniz / Ýletiþim Adresleriniz / Memleketiniz / Mesleðiniz .. hakkýnda bilgileri düzenleyebilir ve belirtebilirsiniz
  • Profilinizi Kisisellestirin


Bu bölümde; ziyaretçi sayfanýzdaki profilinizi renklendirebilirsiniz.
  • Profinizi Özelleþtirin


Bu bölümde; Kullanýcý Güvenliðiyle ilgili iþlemleri yapabilirsiniz
Ýletiþim bilgilerinizin, ziyaretçi sayfanýzýn, resimlerinizin ve genel bilgilerinizin, kimler tarafýndan görüntülenmesini istiyorsanýz ona göre düzenleme yapabilirsiniz.
  • Profil Resmini DeðiþtirZiyaretçi sayfanýza resim yükleyebilir ve resmi deðiþtirebildiðiniz bölüm
Yükleyeceðiniz resim 150 x 150 Pixel ve 24,4 KB (Kilobyte) formatýnda olmalýdýr

  • Temaslar & Arkadaþlar

Arkadaþ listenizi düzenlediðiniz bölüm. Bu bölümde arkadaþ ekleyebilir, arkadaþlýk listenizi görebilir ve arkadaþ listenizdekileri silebilirsiniz  • Avatarýný Deðiþtir

Avatar yükleyebilir ve avatarýnýzý deðiþtirebileceðiniz bölüm
Öngörülen Resim ebatý 150 x 150 Pixel ve 19,5 KB (Kilobyte) ´dir.
  • Imzaný Deðiþtir

Ýmza düzenleme, Özel Üye, Gold Üye ve yönetici kadrosuna özeldir.
Sebebi ise, iki kelimelik bir mesaj yazýldýðýnda ön plana çýkan daha çok imzalar oluyor. Devasa boyutlarda ya da bir çok resim yazý yükleyerek, konudan uzaklaþtýrýcý nitelikte olmasý.
  • E-Mail & Þifre

Kayýt olurken eklediðiniz msn / mail adresinizi deðiþtirebilirsiniz
Þifrenizi de yine bu bölümden deðiþtirebilirsiniz.

Belirli aralýklarla þifrenizi deðiþtirmenizi ve þifrenizde artçý karakterler (*%&'|/) kullanmanýzý öneririm
  • Seçenekleri Düzenle


Üye Kontrol Paneli'nde en önemli bölümlerden biridir.
Bu bölümde site görüntüleme seçeneklerini ve genel ayarlarýnýzý yapabilirsiniz.
Baþlýca yapmanýz ve kontrol etmeniz gereken seçenekler


Abonelik ayarlarý

Herhangi bir konuya / mesaja yorum yazýldýðýnda haberdar edilme(me)k isterseniz bu bölümü düzenleyin

Özel Mesaj ayarlarý

HTML-Kodu:
Save a copy of sent messages in my Sent Items folder by default
Diðer kullanýcýlara özel mesaj gönderdiðinizde, gönderilen kutusuna kaydetsin mi?

Bu seçeneðin iþaretli olduðundan emin olun.
Ýsteðinize göre seçili olaný da kaldýrabilirsiniz


Visitor Messaging

Profilime Sadece Arkadaslarim ve Yöneticiler Mesaj Yazabilsinler

Eðer bu seçenek iþaretliyse; ziyaretçi sayfanýza sadece arkadaþ listenizde olanlar ve Yöneticiler yazabilirler


Mesajlarda neler gösterilsin?

Signatürler gösterilsin Kullanýcý Resimlerini göster (Avatar)
Grafikleri göster (Mesaja eklenmiþ Resimler, Gülümsemeler ve [IMG] Kodlarý ile eklenmiþ Resimler ve Grafikler dahil)


Bunlarýn seçili olduðundan emin olun. Aksi taktirde, sitedeki resimleri görüntüleyemezsiniz.Haftanýn ilk günü

Pazar seçilidir otomatik ayarlarda.
Pazartesi olarak deðiþtirin


Geliþmiþ vB kodlarýnýn kullanýmý

Geliþmiþ Arayüz - Full WYSIWYG Editörü 'nün seçili olmasýna özen gösterin.

Aksi taktirde, yazý ve resim içeriklerini, mesaj sayfasýnda kodlar þeklinde görürsünüz.Yasaklý Listeniz

Gördüðünüzde rahatsýz olduðunuz kiþiler var ise, bu bölüme yasaklamak istediðiniz kullanýcýnýn nickini yazabilirsiniz.
Bu þekilde o kullanýcýnýn mesajlarýný görmeyi ve sizinle iletiþim kurmasýný engellersiniz