PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : dört mevsim....xelodo
12.Ekim.2010, 23:09
Önyargý kýsa süre içinde tam bilgiye sahip olmadan verdiðimiz kararlardýr. Bu kararlar çoðu kez yanlýþ olur. Doðru düþünce zamanla oluþur o an gördüklerimizle deðil.
Yalnýþ düþüncelere nasýl kapýldýðýmýzý gösteren küçük bir hikaye anlatacaðým siz sevgili arkadaþlarýma. Buna benzer hikayeleri çokca duyarsýnýz iþte size o hikayelerden biri...
Çok Güzel ve çok büyük bir ülkenin yaþlý kralý varmýþ. Bu kralýn 4 Oðlu varmýþ. oðullarýnýn çok erken karar vermemeleri ve önyargýlý olmamalarý için onlarý bu konuda eðitmek istemiþ.
Böylece her birini uzak bir yerde duran bahçeye gidip ona bakmalarýný istemiþ.
Ýlk oðlan Kýþ mevsiminde gitmiþ, Ýkincisi Ýlkbaharda, üçüncüsü yazýn ve sonuncusu sonbaharda gidip aðaca bakmýþ. Geri döndüklerinde hepsini bir araya getirmiþ ve ne görüklerini tek tek sormuþ.
Ýlk Oðlan bahçenin çok çirkin, yaþlý ve kupkuru dal parçalarýndan ibaret olduðunu söyledi.
Ýkinci oðlan ilk oðlana karþý çýkarak Hayýr bahçe yeþillikle doluydu ve canlýydý dedi.
Üçüncü oðlan bu iki fikre de karþýydý.Çiçekleri vardý ve kokusuyla görüntüsüyle o kadar muhteþemdi ki daha önce hiç böyle bir güzellik görmemiþti.
Sonuncu Oðlan hepsinin haksýz olduðunu söyleyerek bahçenin meyvelerle dolu, canlý ve hayat dolu olduðunu belirtti.

Yaþlý kral Oðullarýna hepsinin haklý olduðunu söyledi. Çünkü hepsi farklý mevsimlerde bahçeyi görmeye gitmiþti. Onlara bir bahçeyi veya bir Ýnsaný veyahudda herhangi bir durumu kýsa bir süre veya bir mevsim tanýdýktan sonra yargýlayamayacaklarýný ve net bir fikre sahip olamayacaklarýný anlatmaya çalýþtý.

Ya da neye sahip olup olmadýklarýný anlayamayacaklarýný.....

Gerçekleri ancak 4 mevsimi gördükten sonra görürsünüz.
Karar vermek için acele etmeyin