PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : BEN BÝR ÇOCUÐUM...xelodo
13.Ocak.2009, 18:45
Ben bir çocuðum; kalktým, düþtüm, yürüdüm, koþtum, yoluma devam ettim... güldüm, aðladým, oynadým, üzüldüm... bütün akranlarýma ayný gözle baktým

Ben bir çocuðum; bazý zamanlar rengim siyah, kimi zaman beyaz, bazen esmer bazen de kýzýlým.

Ben bir çocuðum; þeker yemek, top oynamak, uçurtma uçurmak, saklambaç, ek, evcillik, körebe oynamak... yaþam dilimdir


Ben bir çocuðum; bilmediðim, tanýmadýðým bir çok þeyden korkarým, korkunca koþup annemin göðüslerime baþýmý koyarak güven duyaným.

Çocuktum, bir dilimiz vardý; arkadaþ olmak ve birlikte oynamak... yoktu aramýzda renk, dil, din, ýrk üstünlüðü.

Anlamayýz kötülükleri biz, bilmeyiz siz büyükler öðretmeseniz bize, bizleri kendinize benzetmeseniz...

Ben bir çocuðum; size emanet býraktýðýmýz dünyayý kiþisel çýkarlarýnýz için kirleteniz. Ýhtiraslarýnýz nedeni ile yaþamý çekilmez kýldýnýz. Siyahtýr dediniz, beyazdýr dediniz, üstün ýrk dediniz... zengin, fakir, köle efendi dediniz... her tarafý kana buladýnýz

Ben bir çocuðum; bir gün panzer paletleri altýnda kaldý bedenim, paramparça oldum, baþka bir gün on ikisindeki bedenim on ün kurþunla delindi, baþka bir zaman parkta patlayan bomba ile kollarým bacaklarým ayrý ayrý yerlere savruldu, bir baþka zaman babamýn kucaðýnda cansýz bedendim, kollarý aþaðýya sarkýlan..
Bir gün Hakkari’de, kameralar karþýsýnda, korku dolu gözyaþlarým eþliðinde kolu kýrýlandým, sonra Adana’da gözaltýna alýndým, polisler bir daha dünyayý görmeyeyim diye plastik mermi gözlerine sýkýlan, karanlýða gömülendim.

Bir gün Hiroþima’ydým, baþka zaman Halepçe, önce saçlarý tutuþandým... aðlayandým.

Sapanla panzerler taþ atandým, Diyarbakýr’da tiner çekendim, yalýn ayak dolaþandým, karný aç hýrsýzlýk yapandým... kimsesizdim, sýðýnacak bir yerde kývrýlýp yatandým, sokak çocuðuydum, itilen aþaðýlanan, dayak yiyendim veya þanslýysam çýraktým bir ustanýn elinde...

Anlayacaðýnýz ben bir çocuðum; þeker toplamak, caddelerde top oynamak, koþmak istiyorum...
Ben bir çocuðum; gözlerim ela, saçlarým sarý, tenim siyah, gülüþlerim kýzýldýr... kirletmeyin beni, býrakýn böyle yaþamak istiyorum...


Þerif Kaplan