PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ýsmet Topçu Varmý Üstüne baðlamacý :)dumanqolic
17.Mart.2012, 00:06
http://www.youtube.com/watch?v=KCA-H0m1QI4

http://www.youtube.com/watch?v=uNeYYomFcxM&feature=related

türkiyenin en güzel baðlama çalanlarýndan biri olup benim gözümde de en iyisi ismet topçudur :)

ayrýca 4 telli sazý da ismet yopçu icat etmiþtir

sedatslmz
17.Mart.2012, 09:35
iþte budur yaa!! :D ama þuda bir gerçek ismet Türkiye de tutunamyýp avrupaya geri döndüðünde saygý duyup tanýdýðý bildiði tek bir isim vardý Orhan Gencebay :)

DevilKing
17.Mart.2012, 11:34
saygý duyuyorum ama hýzlý çalmak iyi çalmakmý nerede duygu..

DevilKing
17.Mart.2012, 11:35
Kulvarlar çok farklý ama duygu olarak ele alalým

http://www.youtube.com/watch?v=5-d-aELWBWA

1o6
17.Mart.2012, 11:42
üsdat su anda nerede yaþýor

dumanqolic
17.Mart.2012, 12:21
nerede olduðuna herkes farklý biþey diyor birisi memleketi adana diyor birisi avrupa diyor

dumanqolic
17.Mart.2012, 12:22
hýzlý çalmak dediðin notalarý biz babadan böyle gördük ve kolbastý baþlangýnýn çok az sayýlý sazcýlar yapabiliyor

ayata70
17.Mart.2012, 12:24
arkadaþlar olaya sanatsal boyutta viröz olarak hatta virtözlüðünde uç sýnýrýnda bakarsak ismet topçu bir numaradýr ..sizler bizler baðlamayý sadece aþýklarýn çaldýðý gögsüne vurularak cangur cungur çalýnan re karadan baþka notasýna basýlamayan bir halý yýkama aleti olarak bilindiði dönemlerde . üstad orhan gencebay uzun sap elektro baðlamada arif sað biraz biraz neþet ertaþ.baðlamayý bize tanýttýklarý sýrada herkes baðlamayý az önce bahsettiðim tarzýn dýþýnda biraz daha geliþmiþ çalýnabileceðini öðrene dururken...piyasaya bir efsane çýktý ismet topçu..baðlamanýn evrensel bir alet olduðunu tüm müzik tarzlarýnda baðlamanýn dört dörtlük çalýnacaðýný bizlere gözterdi..ilk pop kasetlerinde sezen ajda aþkýn nur yengi gibi dönemin pop sanatçýlarýnýn kasetlerinde baðlama çalarak baðlamanýn her tarz müzikte örnek bir saz duygu enstrumaný olduðunu gösterdi...bir söz vardýr sezarýn hakkýný sezara verilmesi gerektiðini..bir baþka deðiþle yiðidi öldür hakkýný inkar etme doðaçlamalarýný söylemeden geçeyeceðim..þimdi herkes az çok matematik bilir..biraz geliþtirip modern matematik dahada üste çýkýp yüksek matematik ...vardýr..baster bilir þimdi ismet topçu müziðin herkes tarafýndan bilinen yanýnýnda matematiðinide bize anlatýyor..herkeste bir kaný var hýzlý çalmak iyi çalmak mýdýr diye üstadlar sizlere soruyorum niçin egzersiz yapýyorsunuz ozaman alýn sazý elinize sol sol la la diye ankaraizmir lerle sade sade çalýn neyin peþindesiniz egzersizlerle ..adam virtözlüðünün yaný sýra notist yanýyla ve yazdýðý introlarlada bir adým önde herkesten ayrýca baðlamanýn ilahý diye bilinen orhan babamýz bile haklýsýn kasetinde ismet topçuya çaldýrmýþtýr baðlamalarý ..türkiyede tutunmamasý biraz karetkter sorunu ve uyuþturucuyla ilgili sýkýntýsýdýr ... japon fikret arapali.de baðlamanýn ilahlarýndandýr ama onlarda ismet topçu gibi köü alýþkanlýklarýn gölgesinde kalanlardandýr ...kabul etsenizde etmesenizde ismet topçu baðlamanýn þahý piri virtözü profösörüdür ..babamýn oðlu deðil.. saygýlarýmla

dumanqolic
17.Mart.2012, 12:28
evet abi gerçekten çok doðrusun yazdýðýn cümlelerin notktasýna kadar katýlýyorum

ayata70
17.Mart.2012, 12:47
ismet topçuda duygu yok diyenlere sadece gülüyorum ozaman hergün bir saat ayýrarak ismet topçu arþivini bir araþtýrýn duygudan tüylerinizin diken diken olacaðý ne eserleri var hatta bir çok videosu var bir çok baðlama siteleri aldý ücretli üyelik gold bölümlerinde yayýnlýyorlar ama ben 2004 ten beri ismet arþivini karýþ karýþ didik didik edip dinlediðim için sadece gülüyorum duygusuz çalýyor diyenlere ..býrakýn bizi duygulandýrýp aðlatmayý baðlamanýn aðladýðý sololarý var sanata bir az saygý arkadaþlar herkesin seviði tarzlar beðendiði baðlamacýlar olabilir ama þunu ilke edinin güzel olan herþeyede hakkýný verin

1o6
17.Mart.2012, 16:04
http://www.youtube.com/watch?v=N-Pd61zJNIE <<< ALIN SÝZE DUYGULU VÝDEO SAZ KONUÞURMU?

ayata70
17.Mart.2012, 18:51
þan bölümünü solist gibi okuyan baðlama.... okutan baþka baðlamacý varmý tane tane þarkýyý okuyor baðlama ....bir de bunun tan tersi var þaný enstruman gibi okuyan müslüm baba var.... bir de bunlarýn anti tezleri baðlamaya hertürlü aleti takarlar boðarlar lesliye riüvvvvrivvvvv riüüüüvv 5 doðru nota altý yanlýþ sesle en çok dinlenenlerin baþýný çekerler..biz toplum olarak iyilere mutlaka bir kulp takarýz ....ha burda ve piyasada baðlama çalýp kaset yapan arkadaþlar var siz hiç naturel karar seslerin dýþýnda koma seslerde baðlama çaldýnýz mý biraz üzerinde çalýþýn ondan sonra ismet topçuyu yorumlamaya çalýþýn ...çaldýðý enstruman 4 tel baðlamadýr ana sesler dýþýnda koma karar seslerde de o baðlama varyaaaaa dilli dilli bülbül gibi öter..bunun tersi olarakta þimdi teknoloji dahada ilerledi adam koyuyor bir tranzpoze aleti re karar yada la karar çalýyor ama istediði seste transpoze aletiyle çalýyor ayný durum klavyelerde yani orglardada var .. üstadalar iþi daha da ileri götürelim...madem konumuz baðlama orhan gencebayý nasýl bilirisniz baðlamada bir ekol deriz ....yok yaaa gerçekten böylemi....orhan gencebayýn çaldýðý bütün baðlama part larýný dinleyin üç ana seste icra vardýr re. la sol karar sesleri..baðlamada bu sesler iki oktavdýr diðerleri birbuçuk ve altýdýr ...hadi beyler orhan babamýza diyelim ki hatasýzý si karar çalda dinleyelim...bir de simet babaya diyelimki hatasýzý en dar oktava sahip fa diyez sesinden çalda dinleyelim diyelim bakalým ne çýkacak ortaya ...burda baðlama çalan tüm arkadaþlardan rica ediyorum fadiyez karar seste birtane hicaz eser en basid bir þarkýyý çalýp lütefen paylaþalým hadi bu bilsen uzaklarda kimler aðlýyor olsun...ferdi babadan

pinarakar
18.Mart.2012, 01:33
þan bölümünü
...............
.............
...ferdi babadan.....


Yine dokturmussun Haci abi De,
Bu uzun yaziya nokta koymayi unutmussun :D

erhantorun
18.Mart.2012, 01:57
ismet topcu, hasan genc bu tazr adamalar orhan gencebayýn besteledði eserleri calarak kendilerini geliþtirmiþ ve bir yerlere gelmiþlerdir.. ismet topcu da hasan genc de tartýsmasýz cok buyuk ustalardýr ama bu isimleri orhan gencebayýn üstünde tutmak komik bir durumdur. orhan gencebayýn eserleri sayesinde ve onu taklit ederek bi yerlere gelmiþlerdir. ama orhan gencebayýn taklýtlerinin bile bu kadar yuceltilmesi onun ne kdar yuce aþýlmaz bir dað olduðunu gosteriyor...

BozLak84
18.Mart.2012, 02:24
Baðýrý yanýk Hacý abimizin gönlüne Ýsmet topçu taht kurmuþ :)
biz ne dersek diyelim Hacý abi bu sevdadan vazgeçmez :)
ismet topçu, arap ali, japon fikret, taçsýz kral pele, bakenbauer, kaleci muyer, nadia comanaci, býrýcit bardo, fenerbahçeli cemil :))
en iyi cilett pardon baðlamacý budur :)) gibicibicis

pinarakar
18.Mart.2012, 02:26
Baðýrý yanýk Hacý abimizin gönlüne Ýsmet topçu taht kurmuþ :)
biz ne dersek diyelim Hacý abi bu sevdadan vazgeçmez :)
ismet topçu, arap ali, japon fikret, taçsýz kral pele, bakenbauer, kaleci muyer, nadia comanaci, býrýcit bardo, fenerbahçeli cemil :))

Murat artik ezberlemis listeyi.
Gozu kapali ayni listeyi tekrar ayni sirada soyleyebilir. :D

dumanqolic
18.Mart.2012, 07:04
herkesin kendi görüþü kendi düþüncesi bana göre ismet topçu en iyidir abi sana göre orhan gencebay diðerine göre hasan genç ama ismet topçu ilklere imza atmýslar her zaman pop parçalarda saz çalýmý gibi 4 telli baðlama icadý gibi duygulu besteler gibi abi

ayata70
18.Mart.2012, 09:50
PINAR HANIM. MURAT KARDEÞÝM ve diðer deðerli arkadaþlarým...konuyu þöyle özetleyeyim 42 yaþýndayým 10 yaþýnda baðlama öðrendim..ilk çaldýðým eserler.akýttýn gözümden yaþý (allah allah) bende özledim bilsen uzaklarda .yarabbim (orhan gencebay). yaramaz (müslüm gürses) mevlana azize çiftetelli..gibi parçalar..yaklaþýk 32 yýldýr baðlamayla haþýr neþirim..bunun 10 yýlý yoðun diðer yýllarda da pasif ve hobi olarak baðlama benim dünyam oldu..yalnýz 32 yýldýr iyi bir dinleyiciyim..bir eserde tüm enstrumanlarý ayrý ayrý dinleyebilme yeteneðine sahibim..yani istediðim zaman kemaný ayrý baðlamayý ayrý kavalý ayrý bateriyi ayrý bas gitarý ayrý dinleyim sololarýný notaya dökebilirim eskiden dore mi þeklinde notaya dökerdim þimdi porte üzerinde dökmeyi az çok baþarýyorum.... iþin özüne gelecek olursak baðlamanýn ilkleri orhan gencebay muharrem ertaþ.arif sað..çetin akdeniz..ve trt korosunda çalan 3-5 isim dir..þimdi..
müziði ve eseri þöyle tanýmlarsak bir beste vardýr..bestenin arenjesi vardýr ..ve eserin uygulanma bölümü vardýr ..arif sað orhan gencebay muharrem ertaþ neþet ertaþ bunlar bestekar yorumcu ve aranjördür..iþlerinide oldukça iyi düzeyde yapmaktadýrlar. bir orhan gencebay þarkýsýný haktan orhan gencebaydan daha iyi yorumlayabailir..bir ali tekin türe bestesini.. ibrahim tatlýses üst düzey yorumlayabilir.. yani her bestekar ve her aranjör iyi bir icracý uygulayýcý olmayabiliri...örnek orhan gencebay orhan gencebayý canlý performanslarda pek göremeyiz..benzeri bir çok pop sanatçýsý vardýr çýkar playbeck yapar..þimdi herkesi bir test edelim murat kardeþim orhan gencebay eserlerini çalýyorsun insultyada çalýyor diðer arkadaþlarda çalýyor hatta bir çoðuda eksiksiz hatasýz çalýyor......virtözlük nedir...konuyu açalým bir enstrumaný üst düzeyde çalmak yani müzikte herþeyi tam yapabilmek...ozaman orhan gencebay eserlerini orhan gencebay gibi çanalara virtöz mü diyelim demeyelimmi murat baba pýnar haným demeyelim çünkü bir çoðumuz . tam anlamýyla bir çok eserini çalabiliyoruz. peki ozaman bir kaç örnek ismet topçunun hasret rüzgarlarý..kýsa sapla yaptýðý kýsa sap haaa bozlak solosunu..duydumki vefasýz incinip küsmüþ..türbanlý kasetinin ikiz kasetindeki enstrumantal kasetindeki parçalarý...hadi bir tanesini ismet topçu gibi çalalým:))) veya çetin akdenizin pancarbezik canlý kayýtlarý var onu o þekil çalalým...yani orhan gencebay iyi bir bestecidir.iyi bir aranjördür iyi bir baðlamacýdýr ama...ismet topçu kadar üst düzey deðil..japon fikreti nekadar tanýyorsunuz ..1992 de abim antalyada tanýþtýrdý boyboy memetle beraber abim üçümüz japon fikretin yanýna gittik güllükte..duvarda eski bir dut baðlama var kýrýk çatlak altta ortada bir tel var üstte bam teli ve ince tel 4 tane teli var duvarda asýlý duruyor ..abim japon fikret bu iþin duayeni dedi..boyboy memetle birbirimize baktýk birbirimize tebessüm ettik çünkü o dönem ikimizde kýzkalesinde sahneye çýkýyoruz yani o piyasanýn en iyileri olarak kendimizi görüyoruz (cahil hacý) boyboy baðlamaý eline aldý baðlamada ses seda yok dandik bir baðlama ben sesini duyunca çalmadým zaten fikret usta aldý baðlamayý çalmaya baþladý makam sololar orhan gencebay eserleri. o kýrýk baðlama divan sazýgibi ses veriyor ben dinledikçe küçüldüm küçüldüm küçük hüsam gibi oldum..alnýmdan sýrtýmdan ter fýþkýrýyor utançdan...lan dedim kendime senin çaldýðýn baðlamanýn ta.... 2-3 saat dinledik baðlamayý ee gittik boy boy elektro baðlamasýný aldý senin dedi ...baðlamayý duvara çarptý un ufak etti..ben baðlamayý býraktým memette 6 ay çalmadý osmaniye döndüðümde 11 yaþýndan beri çaldýðým beteriye geri döndüm..düðünler düðün salonlarýnda beteri çaldým yaklaþýk üç yýl kimse baðlamayý elime aldýramadý elime..18 yaþýndada ismet topçuda ayný duyguyu yaþamýþtým... arapali örneðine vereyim size arap ali en az ismet topçu ve japon fikret kadar üst düzey baðlamadýr ve virtözdür..zamanla metronomla tezene ve ölçülerle dalga geçen adamlardýr..müzikte duygu diye tabir ettiðimiz konu yorumcuya farklý enstruman çalana farklý müzikðin özünden farklý ruhtan gelen doðaçlamalar yaptýrýr ... hemþerim sen de çalýþýrsýn çalýþýrsýn yapamazsýn bunlarý sonra bir nida yükselir saz kursucomdan arkadaþalar rica etsem þu parçanýn 2,43.2,55 inde baðlamacýnýn ne yaprýðýný yada bu eserin notasýný yazabilecek olan varmý derler. ey gafil onun notasýný sadece ismet topçu yazar..arap ali dinler çalar japon fikret kafasýný hafifte sola çevirir hafif tebessüm eder koma ses bile olas baðlamasýnýn akordu gülerek yapar.. dahada yorum yazmayacaðým herkese gittiði yolda baþarýlar arkadaþlar ama tavsiyem müziðin evrensel olduðunu icra etmenin beste ve arenjenin çok üstünde olduðunu unutmayýn ben kendi yaptýðým bir bestede hica makamýnda minik bir karcýgar arýzayý notist ve aranjör olan kiþiye anlatamamýþtým notaya dökememiþti....bir de þakayla karýþýk
teber meber saz ekoli varmýþ teber teber derken alim allaha geberip gidersiniz baðlama çalmayý öðrenemeden :)) :D:D

ayata70
18.Mart.2012, 10:06
http://video.mynet.com/harby2008/ismet-topcu-nun-en-baba-solosu-orhan-esen-HARBY/191751/

murat kardeþim introda kaçtene notaya bastý bir sayýver..hasan genci saymýþtýn bir zaman hatýrlýyorum saygýlar:)):D:D:D:U1::claps:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TqJODYCdBJI
murat kardeþim iç benim için videosu bir dinle analiz et 4-5 sene sonra soracaðýn sorularýn cevabý burda

DevilKing
18.Mart.2012, 12:37
dediðim dedik insanlarýn sýnýrý zorlamasý zordur gerek yok :D

erhantorun
18.Mart.2012, 12:42
aslýnda tartýsýlacak cok bir sey yok baðlamanýn en zirvedeki ismi ismet topcu düðün baðlamacýlýðýndan öteye gidememiþtir. ayinesi iþtir kiþin lafa bakýlmaz zaten:) varsýn ismet orhan gencebay'dan ii desinler:))

ayata70
18.Mart.2012, 16:01
dediðim dedik insanlarýn sýnýrý zorlamasý zordur gerek yok :D
sen sýnýrý hiç zorlama teber sazý :)):D:D:D

ayata70
18.Mart.2012, 16:05
aslýnda tartýsýlacak cok bir sey yok baðlamanýn en zirvedeki ismi ismet topcu düðün baðlamacýlýðýndan öteye gidememiþtir. ayinesi iþtir kiþin lafa bakýlmaz zaten:) varsýn ismet orhan gencebay'dan ii desinler:))
piyasadaki tüm baðlamalar düðüne de gider niþanada gider konserede gider nerde para kazanýyorsa onu yapar düðüne konsere gitmeyen baðlamacý zaten o iþten ekmek yiyemezanlamak için birazcýk zekayý zorlasanýz yeter zaten motor alimi düðün çalmýyor hasan gençmi kemal alaçayýrmý kimler :D:D:D çok güldüm zuhahahahahahahahaha

erhantorun
18.Mart.2012, 16:13
peki ustadým.sana saygý duymaktan baska bir sey gelmiyor elimizden.saydðin isimlerden motor ali ve k. alaçayýr nerdeyse tum buyuk muzsiyenlerin arkasýnda ve kasetlerinde saz calarak kendini ispatlamýslardýr.ayný sekilde h.genc de trt de calmakatadýr su sýralar. ama ismet topcunun tum videolarýný izlyein bir tane ciddi platformda videosu yoktur hepsi 3. 4. sýnýf bar pavyonda cekýlmýs videolar.ayrýca su videosunu izleyin ismet topcunun

http://www.youtube.com/watch?v=se0o2cKyc_8
bozlak calamam cok ii ,arastýrmadðim bir konu diyo...nasýl olur da baðlamanýn ilahi ilan ettðiniz bu adam.halk muzðinin temellerinden olan bozlaði arastýrmamýs olur. ben de cok guldum bu iþe ustadým :D:D:D

su videoyu da izleyin bi zahmet bozlak nasýl calýnýr ismet topcu ustada calýssýn biraz bunlara:Dhttp://www.youtube.com/watch?v=Uh9Bb2Jyqq4

ayata70
18.Mart.2012, 17:11
erhan ustam sen baðlamada bayaðý yenisin anlaþýlýyor orhan gencebay dahil en az 100 tane popüler sanatçýnýn kasaetlerine baðlama çalmýþtýr . orhan gencebay haklýsýn kaseti dahil.. o dönemde ismet topçu piyasaya geldiðinde bir çok baðlamacýlar aksarayda 4. sýnýf pavyonlara kadar düþmüþtür ibrahim tatlýsýesin muazzezin baþ baðlmasý güngör hoca dahil güngör hoca usta bir müzisyen yönetmen ve notisttir ayrýca en kibirli ve ne iyi baðlamacýyým diyen bir kiþiliktir o bile ismet topçu söz konusu olduðu zaman çaðýn çok ilerisinde büyük bir üstad olduðunu bizat söyledi ve kendi aðzýndan duydum eðer müzikten baðlamadan biraz anlýyorsan orhanla ismeti ayný kareye koymazsýn örneðin hasan genç çaldýðý orhan gencebay klasþklerini orhanýn çalýmýyla yan yana koy hasan gencin orhandan çok üst düzey çaldýðýný görürsün o yayýnladýðýn video da ismet topçu lýsa sapla bozlak çalýyor sen bukadar mý anlýyorsun baðlamadan bir uzun sap yada divan sazýyla bozlak çalýnýr orhan gencebaya bir kýsa sap verelimde bozlak çalsýn :))
adamýn bir þey araþtýrmasýna gerek yok herþey doðuþtan gelmiþ adama yetenek sonradan kazanýlmaz adam öyle doðmuþ:D:D
http://www.youtube.com/watch?v=mR3PxppAfZ4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mR3PxppAfZ4


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7FMQ3dMu6zw
ismet topçu orhan gencebaya buziki çalýyor :D

erhantorun
18.Mart.2012, 17:16
tamam ustam biz yeniyiz b, iþte 15 yýl kadar oldu daha ben baðlamaya baslýyalý.acemiyim daha. sensin peki:D:D orhan gencebay benden de yeni sazda bu arada bilmem bilir misin..o da acemi. ismet usta ama o en tecrubelileri:) :D:D
saygýlar ustad... ayrýca ben kýsayla calmasýna biþy demedim adam ben arastýrmadým bozlaði diyo. onu vurgulamýstým....neyse sana da ismet ustaya da saygýmýz sonsuz.

ayata70
18.Mart.2012, 17:18
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7FMQ3dMu6zw
orhan gencebay ismet topçu buziki çalýyor

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7FMQ3dMu6zw

erhantorun
18.Mart.2012, 17:21
ustam beným de anlatmak istedðim bu ismet ancak orhanýn arkasýnda saz calablir onune gecemez orhanýn hiç bi zaman.ben bu videoalrý defalarca izlemiþimdir.orhan hakalmaz da calmýstýr orhana...

ayata70
18.Mart.2012, 17:26
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=L7eN9iREW6w

ismet baba dinlede biraz feyiz al duygu yok diyenler dinlesin:D sanada selam üstad ulan bu konuyu kim açtý bilmiyorum müzik bilmeyenlerle müzik tartýþýyorum allah beni kahretsin:I9:

erhantorun
18.Mart.2012, 17:27
ismet baba ya da sana saygýlar utam:)

ayata70
18.Mart.2012, 17:28
ustam beným de anlatmak istedðim bu ismet ancak orhanýn arkasýnda saz calablir onune gecemez orhanýn hiç bi zaman.ben bu videoalrý defalarca izlemiþimdir.orhan hakalmaz da calmýstýr orhana...
pes yani üstad arkasýnda saz çalabilir diyorsun daha sana cevap vermeyeceðim bu adam nerde saz çalacak herkese saz çaloyor orhan daha çaldýrabildimi ismete kimse istemez kendinden iyilerini tüm insanlarda vardýr bu bunu anlaman lazým

erhantorun
18.Mart.2012, 17:30
ustam orhan gencebayýn ikielin kanda olsa da gel ve nihanet uvertur addlý eserlerinde orhanýn arkasýnda calýyor ismet youtube de var viedosu...

ayata70
18.Mart.2012, 17:41
yukardaki videolar onlar zaten týklarsan görürsün

erhantorun
18.Mart.2012, 17:42
tamam ustam sensin:)

DevilKing
18.Mart.2012, 19:33
ismet kraldýr, üstad neþet orhan bunlar bir hiçtir bunun yanýnda müziði bilmeyen insanlarýz tartýþmaya gerek yok ismetdir candýr evet öyle baþka yerde bunu dersen adamý topa tutarlar topa

pinarakar
19.Mart.2012, 01:30
Bu tartisma Nezaman Biticek?
Ayni adamlarin ismini gormekden artik ezberimden ruyalarima gecis yapcaklar.

Hepsi kendince baglama caliyor.
Hepsinin bir tarzi var.
Tartismaya ne gerek var.
Birakin kim nasil caliyorsa calsin
Siz kendi calmaniza bakin

inan58
19.Mart.2012, 05:34
Bu tartisma Nezaman Biticek?

Bitirdim !

Siz tartisacaksiniz diye bizler küfür yiyoruz ..
Hem hizmet et hem küfür ye ... Oh ne ala !!


diyeceksiniz ki ne ALAKA !
Evet siz böyle tartisirken densizin, kendini bilmezin biri gelip sizin tartistiginiz sözede "yaristirdiginiz" insanalara hakaret iceren yorumlar yapip giyor. Sanirim kendi begendigi "Sivan Perver" i yazmasina ragmen, kimse kaile almadigi icin olsa gerek ki, bir sonraki yorumlarinda basiyor ve kalayi !

Forum atmosferini korumak icin bizlerde dogal olarak müdahale ediyor , silip uyariyoruz ki, sizlerin güzel bir ortamda vakit gecirip faydalanmaniza zemin olussun diye. Arkaplanda sizin görmediginiz islemleri yaparken ödül olarak hakaret ve küfür aliyoruz .. Nicin !? babamizin hayrina bu tasin altina elmizi koydugumuz icin mi ? Sizlere iyi bir ortam sunabilmek icin mi?

Bu site hepimizin ! biz bir aileyiz diyoruz , bu sitede emek verenler paylasim yapanlrin tek kurus menfaati olmadigini defalarce söyledik! Herkes gönüllü paylasim yapiyor veya HIZMET ediyor .. Admin modaratör olarakta Bu sitenin ayakta durmasina güzel bir ortam olusup HERKESIN faydalanmasina destek sagliyoruz ..

Forumda düzeni saglamaya calisirken küfür ve hakaret yeme zorunlulugumuz mu var !? Bu siteden hem bilgi edinip hem hizmet sunanlara küfredenlere YAZIKLAR OLSUN ! O kisilerin inanclari varsa burdan edindikleri bilgi onlarda HARAM olsun !


oysaki 7 den 70 e herkese ve her kesime kapimiz acik. Aramizda 13 yasin altinda cocuklar bile var . Argo kelimelerin , küfürün , hakaretin bu forumda yeri yok !

Sokak agzina bile müsamaha göstermezken küfre asla müsade yok. her nekadar kimileri icin küfür dogal olup güncel hayatin parcasi olsa dahi , burda dogal degil !

Biz bir Aileyiz ve Ailemizde böylesi seyleri istemiyoruz ..
Karsilikli saygi sevgi ve kardeslikten kimseye zarar gelmez ...