PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : VEYSELÝ ANLAMAK MUZMÝN OLMAK GÝBÝxelodo
23.Aralk.2011, 22:21
VEYSELÝ ANLAMAK MUZMÝN OLMAK GÝBÝ


Toroslarýn eteðinde seher bir baþka açar seher yeli Anadolu'dan ,Ferhat'dan ,Þirin'den , Mah suni’den Veysel’den daha nicelerinden bir þeyler alýr getirir bizlere almasýný anlamasýný bilene…Beyhude geçmeyen koca bir ömürParmaklarýndaki hünerle yazýlmýþtýr yüreklere görmeden seven yola çýkmadan gidendir.Arþý ala gibi var olmuþtur dünyada öyle yaþamýþtýr ki hayatý bazen deli akan nehirlerde,bazen dipsiz kuyularda bazen tufanlarýn estiði daðlarda sevdaya arþýn,sevdaya sýnýr,sevdaya menzil koymamýþtýr üstat.Gönlünün fermanýna aþký yazmýþtýr. Mýzrapla baðlamanýn her teline dokunduðunda kelamýyla var olmuþtur gelecek nesillere, aþký sazýna hasret sazý sözüne Hasret kalmýþtýr. En az gözleri görenler kadar güzellikleri de gören büyük ozandýr o…Bir yaþam düþünün ki karanlýk dünyasýnýn aydýnlýðý sadece yüreði karanlýkta yaþamýþtýr baharý,yazý ,kýþý ,boraný ,seheri ,þafaðý ,sevdayý.O uzak yaþanmýþ hayaller gibi deðil,kýþa çalarken beyazý yazmýþtýr düþleri vatan demiþtir toprak demiþtir pir demiþtir…sevda demiþtir her satýrýnda…Þafak aðarmadan bilinmezliðe yürümüþtür ayaklarý ,düþmüþ yaralanmýþ,yalnýzlýða itilmiþ,terk edilmiþ ama her þeye inat umutsuzluk olduðu zaman her aný pes etmeden sazý olmuþtur sözleri kelam olmuþtur dili.Kuru topraklara sevda ekecek gücü yokken sevgisini ekmiþtir Anadolu ya,heybesinde zaman çeþmelerinden akan acýlar ve gözlerinde yok olan aydýnlýkla birlikte…Mýzrabýyla teni her kavuþtuðunda ses olup akmýþtýr alev, alev yüreklere ve sözleri özümüz olmuþturDost ,dost diye nicesine sarýldýmBenim sadýk yarim kara topraktýrBeyhude dolandým boþa yoruldumBenim sadýk yarim kara topraktýrYetmiþ yýlý karanlýkta yaþadý geleceðin kelamýný yazdý ne seheri gördü ne þafaðý ufku ufuk yapan güneþi, semayý gizemli kýlan ay gibi geceyle gündüze sýnýr koyan vakit gibiÝnsanlarý özel kýlan inançlarý gibiO mýzrabý tutan parmaklarýyla gönül sarayýmýzý inþa eden büyük ozan büyük üstat büyük þairVeysel Karaniyi yaþamak Anadoluyu yaþamak gibiVeyseli anlamak müzmin olmak gibiDerya DEMÝR