PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : FAYDALI UZUN SAPLI BAÐLAMA DERS 5emo338
05.Eyll.2011, 00:37
KOLAY GELSÝN ARKADAÞLAR ...

BÝLMEM ÞU FELEÐÝN BENDE NESÝ VAR ÇALIÞMASINI BAÞARANLAR SAYFAYA BAÞARDIKLARINI YAZARLARSA SEVÝNÝRÝM BAKALIM NASIL GÝDÝYORUZ ....

TOYCULAR NOTASYON

http://img155.imageshack.us/img155/443/toycular.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/155/toycular.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

ÝNEBOLU VURUÞU NOTASYON VE ALIÞTIRMA NO 4

http://img695.imageshack.us/img695/5690/altrmano4.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/695/altrmano4.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://img545.imageshack.us/img545/167/altrmano5.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/545/altrmano5.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

AHLATIN BAÞINDAYIM NOTASYON

http://img26.imageshack.us/img26/346/ahlatnbandaym.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/26/ahlatnbandaym.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

BÝLMEM ÞU FELEÐÝN BENDE NESÝ VAR NOTASYON

http://img191.imageshack.us/img191/879/bilmemufeleinbendenesiv.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/191/bilmemufeleinbendenesiv.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

UZUN SAPLI BAÐLAMA DERS 5 VÝDEO

http://www.youtube.com/watch?v=ndwyNZzqd6E

KOLAY GELSÝN ARKADAÞLAR ....

mummum69
05.Eyll.2011, 01:35
Selamlar,

elinize saðlýk. Her zamanki, artýk alýþtýðýmýz ,düzenli, sabýrlý ve programlý derslerin 5.si de, bundan öncekiler gibi.

Teþekkürler.

emo338
05.Eyll.2011, 07:40
teþekkürler

kanýmca iyi yoldayýz...

40ahmet400
05.Eyll.2011, 08:27
hocam ierlemiþ parçalra geçsek

ayata70
05.Eyll.2011, 10:00
ACELE YOK ARKADAÞLAR dersin formatý gayet iyi ...ben daha önce baþarmýþtým bu parçalarý baþardým yazabilirmiyim hocam

ayata70
05.Eyll.2011, 10:34
vallahi ne söylesem boþ kelimeler kafi gelmez hayatýmda ilk defa bir dersi bukadar dikkatli ve ayrýntýlarýný atlamadan dinliyorum bence dersler çok güzel ve faydalý olacaðýna inanýyorum yalnýz hocamkulak aþinasý olduðum parçlarda ve basit parçlarda hiç zorluk çekmiyorum notasyon ve icrasýnda ama bilmediðim þarkýlarda hala çok büyük prüzlerim var nasýl giderebilirim bu sorunu ümit ediyorum bu derslerin tamamýný dinlediðimde bu sorun çözülecek gibi görünüyor

smokeramazan
05.Eyll.2011, 12:16
yine gayet anlaþýlýr ve faydalý olmuþ hocam.eline saðlýk:claps:.yok yok bana aldýracaksýn sonunda bir uzun sap:)

emo338
05.Eyll.2011, 12:20
kesinlikle duymadýðýn türküleri baþaracaksýn bu cok kolay býr problem sadece yapman gereken verdýðýmýz parçalarý ha ben bunu býlýyorum deyýp notasyondan ayrýlýp kulaktan devam etme her býr notayý vurmaya calýs gerisi kolay baþlýðý verýlmemýþ turkulerde verýcez sözleri olmayan bulmaca misali :)

emo338
05.Eyll.2011, 16:16
uzun sap al ve baþla ramazan hocam bir enstruman cesýdý daha calmýs olursun

yasmet
05.Eyll.2011, 22:20
hocam anlatýþ metodunuz çok güzel eksiklerimi tamamlama fýrsatý buluyorum. bilmem þu feleðin türküsünü harika çaldým kendime güvenim geldi. emeðinize saðlýk derslerin devamýný sabýrsýzlýkla bekliyorum...

emo338
05.Eyll.2011, 22:41
harika yasmet demek ki mükemmel bir baðlamacý geliyor titizlikle devam et ve her söylenileni harfiyen uygula cok iyi çalsan bile tekrardan asla býkma alýþtýmalara dön dön ve devam et her fýrsatta mutlaka alýþtýrma çalýþ alýþtýrmalarla ilgili 6. derste bir püf noktasý vereceðim onu mutlaka izle kolay gelsin rüzgarýn bol olsun ....

ayata70
06.Eyll.2011, 09:39
hocam selam konu dýþý ama cevaplayacaðýnýzý umarým dün yarim senden ayrýlalý þarkýsýnýn þan artý ara müziðini yani notasyonunu çalýþýyordum parçayý geçtim ve telefonda usta müzisyen tek baþýna senfoni orkestrasý olan ertun abimi aradým telefonla parçayý notasýna bakarak çaldým...bana cevabý þu oldu parçayý esli çalýyorsun dedi yani es olmayan notalarda ölçü baþlarýnda devamlý es alarak çaldýðýmý söyledi haliyle bu da ritm dýþý çalmak anlamýna geliyor birinci bu sorun neden kaynaklanýyor ben kendimce þu analizi yaptým doðru olmayabilir belki, notalarý çalýþýken kalýp kalýp çalýp ölçü ölçü birleþtirdiðimden dolayý olduðunu düþünüyorum yani ilkokul öðrenci
si gibi hece hece öðreniyorum temel sorun bundan olabilirmi birde duymadýðýmýz parçalarda sorun olduðunu söylemiþtim bu sorunun nasýl aþýlacaðý ile ilgili kýsa bir bilgi verirseniz sevinirim

Mehmet7
06.Eyll.2011, 09:51
nota okuyarak çalýyorsanýz kendinizi fazla sýkýyor olabilirsiniz. yani doðru okumak , hata yapmamak için. böyle olunca da ritim kaçabiliyor. çalýp okurken sazla bir bütün olmak gerek.kendinizi parçanýn akýþýna býrakýn.çalarken bir yandan da parçanýn orjinalini de aklýnýzdan geçirin. bir videonuzu paylaþýrsanýz usta arkadaþlar bir yorumda bulunabilirler saygýlar.

ayata70
06.Eyll.2011, 12:21
parçayý notasyona baðlý kalmadan kulaktan duyma haliyle sorun yok kesinlikle ritmden çýkma gibi bir problem yaþamam ama parçalarý notalý haliyle çalarkeneseri tam olarak icra etme sýrasýnda yani dodo sol nefes alýr gibi akasýndan diðer kalýp remi fa gibi sanki hep bir nefes boþluðu var gibi birazda ankara mýzrabý çalýþmasýndan kalan bir hastalýk oluþtu herhalde bu sorunu aþarým esas önemli konu duymadýðýmýz eserlerin icrasýnda parçaya bir anlam yükleyemiyorum çalýyorum bir þeye benzemiyor bir parçayý bugüne kadar icra ettim baðlama üvertürü onun dýþýnda duymadýðým parçalarda sorun büyük duyduðum bildiðim parçlarda notasyon çok kolay ve hýzlý oluyor sorun yaþamýyorum

emo338
06.Eyll.2011, 12:42
ayata abim bu sorunun bir kaç nedeni olabilir ama výdeounu gormeden ancak tahmin yürütebilirim es verme sende bir alýþkanlýk olabilir , birde notalarýn süresi ile ilgili olabilir örneðin dodo sol karaman vuruþundan (2/16+1/8) sonra gelen nota yý en son 1/8 lik vurduðun için 1/8 lik kadar en son vurduðun nota kadar beklerken do solsol ankara vuruþundan (1/8+2/16) sonra gelen notayý vurmak için en son vurduðun nota 2/16 lýðý oluþturan son 1/16 kadar beklersin daha çabuk olman gerekli yani sen hepsinde 1/8 lik kadar bekliyor olabilirsin yana kalýplarý birleþtirmede sorun olabilir bu iþin çözümü çok zor deðil hepsi bir videona bakar ama tahminen bahsettiðim konulardan olabilir eðer konu bahsettiðim ise bunu çözmek kolay bütün kalýplarla yapýlan egzersizler var ki gelecek iþleyeceðiz

2. konu

duymadýðýn türküleri çalabilmek konusuna gelince bu durum bir çok baðlama çalanlarda var buda kendilerini notasyondan soyutlamalarýndan kaynaklý ve býr takým püf noktalarý var haný dýyorsun ya býrseye benzemýyor dýye aslýnda su an býzým caldýklarýmýz da býrseye benzemýyor :) sadece hazýrlanýyoruz bilinmelidir ki ankara vurusu aslýnda temel olarak býzým caldýðýmýz gýbýdýr ama ileride böyle çalmýyacaðýz mesela in e bo lu vuruþunun yazýldýðý gibi çalýnmadýðý zaman ( bað ve süs) nasýl güzellik kattýðýný hep birlikte göreceðiz sýkýntýný anlýyorum gazete okur gibi baðlamanla notalarý okumak daha once hýc okumadýðýn haberleri de su gibi okumak istiyorsun ama þu an ilkokul 2. sýnýf öðrencisi gibi heceliyorsun ilk heceyi okuyorsun 2. cýsýný ve son heceye gelýnce onunda okuyorsun ama býrleþmemiþ gibi geliyor sana, ve anlam yükleyemiyorsun ... bunun tek çaresi çok okumak birleþtirici egzersizleri yapacaðýz ve bu sorun senin de çabanla ortadan kalkacak ....(týr) :)

crazyasker
06.Eyll.2011, 14:44
öncelikle mrhb kolay gelsin tüm baðlama severlere... bu çalýþmalar mükemmel olmuþ gerçekten.... bugün den itibaren takipçinizim belirtmek istedim.... emeðinize saðlýk...

emo338
06.Eyll.2011, 22:48
dilinize saðlýk

ayata70
07.Eyll.2011, 09:03
HOCAM DERsLERÝN YANINDA ders formatýna uygun bir eser verin çalýþýp kaydedelim ama eserin ismi olmasýn hem bendeki sorunuda görmüþ olur ve öneride bulunursunuz saygýlarýmla hocam

baster
07.Eyll.2011, 09:40
yine gayet anlaþýlýr ve faydalý olmuþ hocam.eline saðlýk:claps:.yok yok bana aldýracaksýn sonunda bir uzun sap:)

bende heveslenmeye baþladým bu uzun sapa yaw :D teþekkürler emeðin için...

emo338
07.Eyll.2011, 12:15
söylediðin çalýþmalar býr ýký ders sonra gelecek ayata abý gel barýþ senýde uzuncu yapalým :)

ayata70
07.Eyll.2011, 13:17
barýþ kardeþim þevkini kýrmak istemem ama baðlama denince benim aklýma uzun sap baðlama gelir kýsanýnda ayrý bir tad ve tonu vardýr ama kýsa sap tembel adam iþidir insaný köreltir:))

smokeramazan
07.Eyll.2011, 13:27
þþþttt barýþ,sen gel bakiiim bu tarafa...çocuðun aklýný karýþtýrmayalým lütfen..uzuna baþladýðýmda 3 kilo verdim.adamda derman kalmýyor:D

þaka bir tarafa ikisininde yeri ayrý.aslýnda hacý abi doðru söylüyor,kýsa sap tembel iþi gibi bir parça.fakat kiþinin sevdiði müzik türüne göre de deðiþiyor.mesela bir deyiþi uzunla çalamazsýnýz,orjinal tadýný vermez.ama bir zeybekte ya da bozlaktada uzunun tadý baþka olur...bence çalanýn her ikisine de hakim olmasý gerekir.keþke bende uzun sapý iyi çalabilsem.kiloyu geri alýrýz nasýl olsa:)

ayata70
07.Eyll.2011, 13:34
ramazan kardeþim þayet ben bu siteyi 10 sene önce tanýsaydým yada bu site 10 sene önce var olsaydý ve kýsa sap baðlama çalýyor olsaydým arif sað hocadan farklý olmazdým kýsa sap baðlam çok kolay ve çok hýzlý ilerletebileceðimiz bir baðlama örneðidir kýsa sap baðlamayla ilgili bir kaç örneðim var facebook sitemizde paylaþmýþtým sende dinlemiþtin yanýlmýyorsam o yüzden kýsa sap benim açýmdan çok kolay ve birazda tembel iþi diyorum çünkü nezaman kýsa sap takýlsam uzun sapa geçtiðimde 1 ay geriye gidiyorum 3 günde beni etkiliyor köreltiyor

emo338
07.Eyll.2011, 14:05
ASLINDA BENÝM BÝLDÝÐÝM KISA SAP BAÐLAMA METODU UZUN SAPIN ÝÇERSÝNDEKÝ ONLARCA DÜZENLERDEN BÝRTANESÝ YANÝ KISANINDA ESÝN KAYNAÐI UZUNDUR FAKAT ÞUNUDA KABUL ETMEK LAZIM ONLARDA DÜZENÝN ÝÇERSÝNDEN KENDÝNÝ TERCÝH ETTÝRMESÝDE BAÐLAMA (ÇÖÐÜR ) METODUNUN KIYMETÝNÝ GÖSTERÝR... BU DÜZEN ÝÇÝN AYRI BÝR ENSTRÜMAN OLUÞTUÐUNU FARZEDERSEK DEÐERÝ BÝR KEZ DAHA ANLAÞILACAKTIR

Murat66
09.Eyll.2011, 17:42
Hocam, ben bir turlu ritim tutturamiyorum bunu basarmak icin daha kolay yolu varmi.
NE yapdiysam olmuyor, bu haric desrler guzel gidiyor

emo338
09.Eyll.2011, 20:13
bir video yükleyip gönderirsen daha da yardýmcý olurum

Murat66
11.Eyll.2011, 17:18
Hocam, istediniz videoyu gonderiyorum.Nerde hata yapdiyim konusunda yardimci olursaniz sevinirim.

http://www.youtube.com/watch?v=KjMDcvfw9mw

emo338
11.Eyll.2011, 18:10
sevgili murat 66 isimli kardeþimiz sorunun ne olduðu çok belli video ile sana destek vericem az bekle videoyu çekiyim ...

emo338
11.Eyll.2011, 18:37
iþte sorunun çözümü egzersizler ...

http://www.youtube.com/watch?v=V2knZdBg0LE

kolay gelsin .... ankaralar arasýnda bekleme ....

smokeramazan
11.Eyll.2011, 18:41
sorulara cevap verme tarzýna bayýlýyorum emrah hocam..eline saðlýk.bir çok arkadaþýn problemini çözecektir bu alýþtýrma.:claps:

emo338
11.Eyll.2011, 18:43
teþekkürler ramazan hocam bilirsin yeni baþlayanlarda bu bekleme süreleri problem oda ritimi kaçýrtýyor ama çözümü basit allahtan :) birde verilen egzersizler tam çalýþýlmadan türkü çalmayý isteme sevdasý yok mu asýl neden o bakýn kocaman yazýyorum EGZERSÝZ OLMADAN OLMAZZZZZ.. :)

dip not : illede ardýç :)

Murat66
11.Eyll.2011, 21:45
Hocam, gozumun onu acildi birden sorunlari gordum. Acikladiniz icin TSKLER
calismaya devam.

emo338
12.Eyll.2011, 01:29
siz devam ettikçe murat kardeþ bende son hýz devam :)

ayata70
12.Eyll.2011, 10:21
EMRAH HOCAM baðlama eðitimini nerde ve kimden aldýnýz nasýl bir metod izlediniz hangi teknikleri çalýþtýnýz faydalandýðýnýz kitap ve metodlarý belirtirsen minnettar olacaðým saygýlarýmla

emo338
12.Eyll.2011, 10:51
ben özel bir baðlama eðitimi almadým, bir baðlama kursunun kapýsýndan dahi içeriye adým atmadým benim öyle onlarca metodumda olmadý , notasyon dersi dersen orta okulda aldýðým kadarýyla ... bütün bunlarla beraber bir tek metoddan faydalandým þu an sizlerle paylaþtýðýmýz ismini erdal hocama söyledim burda söylemem etik olmaz istersen özelden mesaj atarým ... amaaaa

özel ders alýpta yarým saat sonra baðlamayý duvara asýp bir dahaki derse kadar baðlamaya küsenler gibi olmadým, günde 1 saat çalýþýpta bugün yeterince çalýþtým diyip kendini kandýranlara asla inanmadým,hep araþtýrdým, bir yere takýldým iki yere takýldým aslýnda çok yere takýldým ama takýldýðým yerleri olmasada olur diyip geçmedim kendime sorun ettim metodun sahibini aradým gecenin 3 lerinde ulaþtým telefondan sorunlarý çözdüm bazen buda yeterli olmadý silifkeliyim ben hemen 60 km ileride mut ilçesine gittim musa eroðluyla görüþtüm anlat dedim anlatmak zorundasýn anlattý buda yetmedi bazý zamanlarda kalýplarý tek tek çýkardým astým duvara baktým düþündüm allahým bu nasýl olacak nasýl bir nota kalýbý vuruþu nedir bunun bu 32 likler 64 lükler nasýl temiz çýkar indirdim kalýbý çalanlarým mp3 lerini bilgisayara açtým windows media playeri mp3 ü yürütme hýzýný 5 kat yavaþlattým ayný akorda cektim baðlamamý çok yavaþ þekilde defalarca dinledim nasýlda çözülüyor meret :) yalnýz daha yavaþýný çözdük hýz çalýþmalarý yaptým dengeledim normal çaldýk beraber bilgisayardaki baðlamacýyla ayný anda baþladýk ayný anda bitirdik... ve daha anlatabileceðim bir kamyon çaba emek ... kýsacasý sadece ben ve merakým vardý o kadar ....

ayata70
12.Eyll.2011, 10:59
bende farklý yoldan gitmiyorum anlaþýlan ayný yoldan gidiyoruz ama siz 100km ilerdesiniz nedeni ise benim baðlamayý 10 yýl býrakmam sahneden uzaklaþmam
artý notayý öðrenmemem ve bilimsl takip etmemem kulaktan dolmanýn sonu bu oluyor ama þimdi kendimi daha iyi hissediyorum ruhsal olarak öðrendikçe rahatlýyorum öðrenemediðim zaman çileden çýkýyorum ...ben fazla küsen bir adamým baðlamayada küserim kendimede hayatada biraz çilekeþ aþýrý duygusal bir ruh yapým var çok alýngan ve kýrýlganým baþarýsýzlýk bana göre bir þey deðil asla yapamadým býrak yoktur yapana kadar anlayana kadar inatla ýsrarla giderim baþaramayýnca sade ara veririm sonra kaldýðým yerden devam ederim

emo338
12.Eyll.2011, 11:03
hep birlikte baþaracaðýz hiç bir neden yok bizi yenilgiye uðratacak bu gün okulda verdiðim baðlama kursunun 2. yýlý baþlýyor fýrsat bulabýlýrsem ders 6 yý cekeceðim olmadý yarýn kesin ...

ayata70
12.Eyll.2011, 11:08
evet hocam malesef ki bilgi altýndan deðerli bilgi paylaþýmý çok önemli bir örnek abim iyi bir müzisyen ve okuyucudur notis deðil ama allah vergisi bir kulaðý var parça bitmeden o parçayý geçer antalyada sahneye beraber çýkýyoruz ben ayný zamanda üniversite okuyorum ..saat 4 1-2 saat sonra iþ yerine gideceðiz abi þu makam seyrini bana anlatsana ..tamam hacý sonra anlatýrým 2 gün sonra bai þu makamý anlat göster tamam bir ara gösteririm 42 yaþýndayým hala göstermedi..bende açtým nota kitabýný makam seyirlerini anlatýyor nota bilmiyorum ama notanýn adýný ve sadece yerini biliyorum 8 lik 16 lýk 4 lük hiç bilmiyorum ...re mi bemol fa sol la uþþak karar ses re tamam notayý gördük açýyorum uþak makamýnda bir eser dinliyorum sonra baþlýyorum çalýþmaya makam üretmeye çalmaya çalýþýyorum makam bilgimi böyle geliþtirdim halada öðreniyorum devam ediyor tam ilmiyle yapmýyoruz makam iþini am doðru perdelerde doðru yerde ruh derinliðinden gelen bir esintiyle devam ediyoruz ...bu site hariç hiç bir yrden hiç bir þekilde müzk ve baðlamayla ilgili minizik bir yardým görmedim ayrýca hocam paylaþtýðým videolar var onlara bakýp bendeki sýkýntýlarý ve eksikler hakkýnda biraz bilgi verirmisiniz ...paylaþtýðým videolara bir yorum yaparsan teknik ve eksiklerle ilgi ve yapmam gerekenlerle ilgili iyi olur saygýlarýmla

ayata70
12.Eyll.2011, 11:23
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1325880564196
hocam bir kaç örnek göndereyim

ayata70
12.Eyll.2011, 11:23
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1311518285148
baþka biir örnek

ayata70
12.Eyll.2011, 11:24
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1363941435694
bir baþka örnek

ayata70
12.Eyll.2011, 11:25
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1149335390677
bir örnek daha

ayata70
12.Eyll.2011, 11:25
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1270452858538

ayata70
12.Eyll.2011, 11:26
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1290236153108
örnek

ayata70
12.Eyll.2011, 11:26
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1290022787774
örnek

smokeramazan
12.Eyll.2011, 12:16
abi hepsini de çok güzel çalmýþsýn..karpuz kestimde bayaðý ilginç ve de güzel...

emo338
12.Eyll.2011, 14:09
hacým parmaklarýn çok iyi klavyeye hakimsin pratik güzel bu kulaða birde dediðin gibi bilimsellik eklersen notasyonuda yedin mi çok çok güzel olur tadýndan yenmez :)

ayata70
12.Eyll.2011, 15:35
eyvallah emrah kardeþim varsa eksiklerimiz eðilmemiz gereken noktalar senin görüpte benim göremediðim eksikler varsa yaz tavsiye et bende eksiklerimi gidereyim

Yaqasss
15.Eyll.2011, 12:45
kardeþim kayýtý gec yaptýgýndan ilk olcu tam olmamis saten repriz oldugundan 2.seferde ayný yer caldým :)

http://www.youtube.com/watch?v=PmStaEirWWM

emo338
15.Eyll.2011, 16:37
MURAT 66 ÝÇÝN ÇEKTÝÐÝM VÝDEODAKÝ TÜM SÖYLEDÝKLERÝM SENÝN ÝÇÝNDE GEÇERLÝ YAGAS ANKARALAR ARASINDA KESÝKLÝK VAR ...

Yaqasss
15.Eyll.2011, 18:13
abinin ki kadar yok herhalde o kadar kesik mi benim

emo338
15.Eyll.2011, 18:25
ARADAKÝ ANKARALAR ARASINDAKÝ KESÝKLÝK ZAMANI AYNI SADECE SEN ANKARAYI DAHA HIZLI YAPABILIYORSUN AMA DÝÐER ANKARAYA GEÇÝNCEYE KADAR FAZLA BEKLÝYORSUN

Yaqasss
15.Eyll.2011, 20:53
tamam bi dahaki calýsmalarýmda ozen gosterecem bu konuya cok hýzlý yapýncada yanlýslýk oluor neyse calýsacaz caným :D

ayata70
16.Eyll.2011, 10:47
emrah hocam ders 6 nerde ambargomu geldi bir yerden...bende negüzel nota öðreneceðim diyordum kaldý bir baþka bahara...
nasrettin hocanýn bir eþeði varmýþ hergün 2 avuç arpa veriyormuþ gün geçtikçe eþekzayýflamaya baþlamýþ, eþeðim biraz daha dayan bahar gelecek sonra düþmüþ bir avuca sonra yarým derken arpa bitmiþ hocada sabah kalkýp eþeðin yanýna gitmiþ bakmýþ eþek nallarý dikmiþ yav demiþ þunun þurasýnda ne kaldýki bahar biraz daha bekleseydin bahar gelecekti ...bizde de durum farklý deðil yaþ 42 bahar gelmeden nallarý dikeceðiz

emo338
16.Eyll.2011, 12:22
estaðfurullah hacý abim :) þu kesiklik konusunda biraz daha çalýþýlsýn diye bekliyorum açýkcasý bugun dersi vermeyi düþünüyordum kararsýzým ... ankaralarýn kesikliði canýmý sýktý biraz

burri_06
21.Eyll.2011, 19:14
walla paslandýk hocam :d 6. ders gelse keþke bu arada bilmem þu feleðin bende nesi warý 1 saatte öðrendm ankaralar arasý kesýklýk yapýyormuyum býlemýycem ama :S inþ yapmýyorumdur ...

crazy07
22.Eyll.2011, 08:05
Hergün ders yayýnlandýmý acaba diye günde üç kez bakmaktan baðlamaya zaman kalmamaya baþladý...

Yaqasss
22.Eyll.2011, 12:10
evet :D katiliyorum bakmakdan ona fýrsat olmuyor :D

Murat66
22.Eyll.2011, 16:10
Hocam,Ankaralar baya duzeldi sandediyorum.5ci dersin sonuna gelirsek. Istediginiz sarkiyi
ezberledim, ve kendi sevyemdede caliyorum.


(Ankarada sikinti yasiyanlar metronom kullanin tavsiye ederim)

Yaqasss
25.Eyll.2011, 06:40
Aynen bende ankarali düzeltim bekliyoruz diðer videoyu

emo338
25.Eyll.2011, 11:06
bu gün akþam en geç saat 5 te 6. ders sizlerle bilerek ara verdim arkadaþlar rahat rahat çalýþýn diye .... bu þikayetleri bekliyordum demek ki kesiklik iþi hallolmuþ :)

Yaqasss
25.Eyll.2011, 11:36
valla iyi yaptin gene istiyordum ders6 gelsýn ama sýmdý beklerken baya bý duzelttým :D

theguro
29.Ocak.2012, 20:56
www.youtube.com/watch?v=zGhT--J7ozE
hocam eksiklerim nelerdir :) ayrýca kolumda kas kopuðu var onuda göz önüne alýn :D

BozLak84
30.Ocak.2012, 00:11
ilk zamanlarda bende de olan bi sorun yaþýyorsun :)
Eserin, bazý yerlerinde yavaþ bazý yerlerinde hýzlý çalýyorsun.
bu sorunu aþabilirsen, genel anlamda ritim olgun kötü sayýlmaz
Hangi parmak la olursa olsun, muhakkak perdenin tam ucuna yada az biþey gerisine basmaya çalýþ ki sesler net temiz olsun
birde eserde fadiyez alman gereken yerleri de hep fa natürel çalmýþsýn. bunlarada dikkat etmelisin

theguro
30.Ocak.2012, 10:20
bozlak bu sorunun tezene vuruþlarýndan olduðunu düþünüyorum :)

theguro
30.Ocak.2012, 10:24
bozlak sen nasý aþtýn bu sorunu

theguro
30.Ocak.2012, 13:51
http://http//www.youtube.com/watch?v=vpiImir8w4Y

BozLak84
30.Ocak.2012, 20:41
tezene vuruþlarýndan olduðunu sanmýyorum. geçiþlerde, yetiþebilcem mi yetiþemiycem mi diye panik yapýyorsun sanýrým ondan oluyor. bende ki sebep buydu. buda acemilikten kaynaklanýyor zamanla aþarsýn. nasýl aþacaðým hakkýnda bana metronome tavsiye edilmiþti ama ben hiç kullanmadým. çalýþarak zamana býraktým kendimi, düzeldi çok þükür
2.ci videoda akordun da bozuk, bozuk akortla çalýþma kulaðýn bozulur
ne kadar süredir çalýyorsun bilmiyorum ama bence iyi yoldasýn

theguro
31.Ocak.2012, 10:11
Bozlak 4 aydýr çalýyorum okullarýn baþlamasýna yeni almýþtým ya akor cihazým var ama bozukluk bam telinden kaynaklandýðýný sanýyorum o konudada yardýmcý olursan

BozLak84
31.Ocak.2012, 23:59
tellerini en son ne zaman deðiþmiþtin ?
oksitlenen yani miadý dolan tellerde 10cu perde mi sesinden sonraki burgulara kadar olan perdelerde ses bozulur, boðulur. tam da çözemedim ama seninde bu bölgelerde bozuluyor gibi geldi. özelliklede boþ tel la sesinde hepten kötüleþiyor.
eðer akordu düzgün yaptýðýna eminsen büyük ihtimal sorun tellerden
birde birinci parmak Re de iken, Fa sesini, 4.cü yani serçe parmakla alman lazým. sen 3.cü yüzük parmaðýnla uzanýyorsun çok yanlýþ bi hareket :)

resat357
24.Mays.2012, 18:29
hocam sana ne kadar dua etsek azdýr. dýþarda bi ton parayla verilecek kursu daha yararlý ve sadece bir þeyler öðretmek amacýyla veriyorsun. hakkýn ödenmez. bu siteyi keþfetmek yaptýðým en yararlý iþlerden biri oldu. allah razý olsun senden..