PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yalnýz Kadýnlar Ordusuxelodo
22.Temmuz.2011, 22:16
Yalnýz Kadýnlar Ordusu

Bir erkeðin omuzuna baþýmý koymayalý epey oldu. Kaldý ki baþý dolu kadýnlar erkeðin omuzuna aðýr gelir, bilirim.
Açýkça söylemek gerekirse, omuzunda aðlayabileceðim bir erkeðe ihtiyacým var þu sýralar. Bunca zaman sonra bir erkek bulmuþum, niye aðlamak için kullanayým ki o omuzu, lafýn geliþi iþte.Gene de yalnýzlýðýn lükslerine bunca alýþtýktan sonra, bir erkekle yeniden ortak bir hayat kurabilecek miyim, artýk bundan pek emin deðilim. Bunu hem hala çok istiyor, hem alabildiðine korkuyorum.Ayný çatý altýnda yaþamanýn geçmiþten tanýdýðým sorunlarýyla baþ edebilecek kadar güçlü, inançlý, sabýrlý görmüyorum kendimi. Halý saha maçýndan dönmesini beklemek, mutfakta tencerenin üstünden yemek yemesinden yakýnmak ya da ikide bir ortalýkta býraktýðý çamaþýrlarýný kirliye atmasýný söylemek için yeterince genç deðilim.Geri çekildiðimi duyumsuyorum. Hayatýn bize gizli gizli öðrettikleriyle neredeyse farkýnda bile olmadan zaman içinde bir yerlere doðru geri çekilmiþim. Belki de bu yüzden, telaþým son turunu koþan bir atletinkine benziyor. Sabahlarý çocuklarýn kahvaltýsýný hazýrlamak, kocasýný iþe uðurlamak için evde herkesten önce kalkan kadýnlarýn kullandýðý o serinlik ve sessizlik anlarýnda düþündüklerini, hissettiklerini anlamaya çalýþýyorum. Eskiden evimizin penceresinden görünen bazý ev içlerinden tanýdýðým o sabah telaþýný... Herkes gittikten sonra sana kalan ev. Sana kalan hayat. Benim gibilerin artýk öyle bir hayatý olmayacak.Ekonomik özgürlüðünü kazanmak için çalýþan, kimliðini kendi oluþturan kadýnlara, hayat bazý kapýlarý açarken, bazýlarýný kapattý. Ýki kapý arasýnda bir tür boþlukta kaldýk. Ne yeterince evli, ne yeterince bekar, ne yeterince düzeniçi, ne yeterince sýradýþý; birtakým aþklarýmýz, iliþkilerimiz oldu. Geleceksiz, sonuçsuz belirsizlikleri beraberlik diye yaþadýk. Kadýnlar deðiþirken, erkekler ve hayat gerektiði ölçüde deðiþmedi. Özellikle büyük kentlerde, otuzunu, kýrkýný geçmiþ, bekar ya da dul, önemli sayýda bir yalnýz kadýnlar ordusu oluþtu. Onlardan birinin sabahý bu. Dýþarýdan bakýldýðýnda her þey yolundaymýþ gibi gözüken sabahý.
__________________


MURATHAN MUNGAN